Aan de raad,

Ook in 2017 is er veel gebeurd en voor elkaar gekregen in Maassluis, u kunt dit terugvinden in het jaarverslag en de jaarrekening over 2017. Het jaar is uiteindelijk afgesloten met een negatief rekeningresultaat van afgerond € 8,0 ton; u bent hier eerder over geïnformeerd. Dit is ca. € 230.000 voordeliger dan met het eindejaarsbericht is bekend gemaakt. Enkele oorzaken van het tekort zijn de gemeentelijke bijdrage voor het in ere herstellen van de Monstersche Sluis, een verbetering van de dienstverlening en onderhoud van de begraafplaatsen en sloop van het schoolgebouw aan de IJsvogelsraat/ Spechtstraat.

Naast het traditionele papieren boekwerk - het weegt meer dan een halve kilo - zijn de stukken ook op de website te raadplegen. De opzet hiervan is licht gewijzigd vergeleken met voorgaande jaren. Wij hopen hiermee de jaarstukken voor u, én de Maassluizers voor wie we het tenslotte doen, nog toegankelijker te maken. Via pcportal.maassluis.nl kunt u naar de interactieve website van de jaarstukken 2017.

De zeven programma's en het overzicht overhead vormen nog altijd de basis voor de verantwoording en het niveau waarop de gemeentelijke middelen  worden geautoriseerd door uw raad. We noemen hieronder enkele opvallende onderwerpen.

Dienstverlening

Wij hebben in 2017 besloten om de baliedienstverlening definitief in te richten met een zomer- en een winterrooster om zo de baliedienstverlening meer aan te laten sluiten op de vraag van de Maassluizers. Verder hebben wij de zogeheten Smileybox in gebruik genomen waardoor de klant aan de balie direct zijn waardering al dan niet kan uiten met een smiley. We zijn erg tevreden over de resultaten: 94% van de baliebezoekers beoordelen de gemeentelijke dienstverlening (balie en receptie) als goed.

Veiligheid

De woninginbraken laten in 2017 een lichte daling zien ten opzichte van 2016; een gevolg van (mede) veel communicatie en voorlichting aan de inwoners van de stad, in samenwerking en combinatie met de projecten Buurtpreventie en Waaks. Toch is het aantal inbraken nog hoog als je de cijfers vergelijkt met Schiedam en Vlaardingen.

Integrale aanpak Burgemeesterswijk

Na de start in 2016 is de integrale aanpak van de Burgemeesterswijk in 2017 verder uitgewerkt. Per 1 november is de buurtregisseur aan het werk gegaan in de wijk. In overleg met bewoners zijn er aanpassingen gedaan aan de speelvoorzieningen in het Vrijheidspark. De eerste maanden van 2017 is sterk ingezet op handhaving en toezicht in de wijk. In samenwerking met politie en andere externe partijen zijn de jongeren, betrokken bij de incidenten in 2016, via een groepsaanpak gevolgd en begeleid. In 2017 is een duidelijke vooruitgang geboekt.

Evenwichtige groei van de stad

Het geluid van heipalen die de grond in worden gejaagd, was ook in 2017 op verscheidene plaatsen in de stad te horen, denk aan Het Balkon, Wilgenrijk en Sluispolder-West. Daarnaast is er een Realisatieovereenkomst afgesloten met Appelbloesem voor de ontwikkeling van de Kade.

Maassluis Info

De lokale economie is in het afgelopen jaar gegroeid. Het aantal vestigingen is flink gestegen en we merken dat meer dagjesmensen en toeristen Maassluis bezoeken. Maassluis Info opende in juni 2017 onder de vlag van Ervaar Maassluis zijn deuren; in de zes maanden die volgden hebben zesduizend mensen het pand aan de Nieuwstraat 2 bezocht.

Burgerparticipatie in de openbare ruimte

Onder de naam 'wijkdeals' zijn er in 2017 zo’n veertig deals met bewoners gesloten waarbij bewoners samen met de gemeente een bijdrage leveren aan de inrichting en het onderhoud van de buitenruimte. Naast kleinere wijkdeals zijn er ook twee grotere afgesloten.

Gezondheidszorg

In mei heeft de GGD de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016 gepubliceerd. Opvallend is dat Maassluizers hun gezondheid vaker dan in de regio ervaren als 'goed'. 65-plussers in Maassluis halen vaker de beweegnorm in vergelijking met de regio (72% versus 68%).

Open jongerenwerk

Medio 2017 is het gebouw InBlik omgezet naar een open jongerencentrum. De exploitatie en het beheer van het centrum werd aan Welzijn E25 opgedragen. Er vonden thema-avonden plaats en er werd een open inloop gestart. Daarnaast is het ambulant jongerenwerk voortgezet.

Toekomst voor Koningshof

De raad stemde in met de businesscase voor Theater Koningshof en met een verhoging van de subsidie, waarmee een stevige inhoudelijke en materiële grondslag is neergelegd voor de toekomst van deze voorziening.

Uiteraard zijn de behaalde resultaten die u kunt vinden in het jaarverslag en de jaarrekening ook te danken aan de gemeenteraad. De samenwerking tussen het college en uw raad ervaren we als zeer waardevol.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,
De secretaris, A.L. Duijmaer van Twist
De burgemeester, dr. T.J. Haan