Interbestuurlijk toezicht 2017

Groen/Oranje/Rood

Toelichting

Financiën

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

Met de begrotingsraad zijn amendementen vastgesteld die gevolgen hebben gehad voor de jaarschijven van de begroting 2018 en het meerjarenperspectief. Er worden incidentele tekorten geraamd voor 2018 tot en met 2020. Zonder de incidentele baten en lasten ontstaat er echter alleen voor 2020 een klein structureel tekort.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Ruimtelijke ordening

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 Verordening Ruimte)

Maassluis heeft voor het gehele Maassluisse grondgebied in 2012 een structuurvisie vastgesteld waarin de hoofdzaken van het gemeentelijk beleid zijn opgenomen. De vigerende bestemmingsplannen zijn actueel.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Omgevingsrecht

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen:

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

Maassluis heeft een vastgesteld beleidsplan en uitvoeringsplan voor wat betreft handhaving en toezicht. In 2018 zal een beleidsplan worden opgesteld ten aanzien van de vergunningverlening. Voor wat betreft het milieuaspect zijn deze taken aan de DCMR opgedragen.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Monumentenzorg

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten

Aanvragen omgevingsvergunning voor (rijks)monumenten worden beoordeeld door de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis. Deze commissie bestaat onder andere uit een restauratiedeskundige. De continuiteit en deskundigheid zijn geborgd doordat deze deskundigheid wordt ingehuurd van de Stichting Dorp, Stad en Land te Rotterdam.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Archief- en informatiebeheer

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde

Naar verwachting zal het nieuwe "Verslag over het archief- en informatiebeheer
2016 - 2017" na de zomer van 2018 worden aangeleverd. De archivaris staat achter deze indicatie 'groen' en zal dit in het twee-jaarlijks verslag ook onderschrijven. In onderling overleg met de archivaris/ archiefinspecteur is besloten om de periode van archief waar nu de achterstand in is van 1990 - 2003 uit te breiden naar de periode 1990 - 2014 en wel tot het moment dat er een vervangingsbesluit is genomen. Hiermee sluiten we het papierenarchief in één gang af door schoning en overdracht van de te bewaren archiefbescheiden. De archiefinspecteur doet hierbij de aanbeveling om voor het schonen en overdragen van deze periode een bedrijf in te schakelen. Hiervoor zal financiële ruimte beschikbaar gesteld moeten worden. In het twee-jaarlijks verslag van de archivaris zal de voortgang van dit proces de komende periode worden gemonitord. Ten aanzien van e-depot voorziening zal er in verband met de ingebruikname van een nieuw zaaksysteem en wat er gedaan moet worden met de digitale informatie uit het "oude" zaaksysteem in de periode 2018 - 2019 - 2020 een keuze gemaakt moeten worden voor een e-depot voorziening. De procedure voor het aanvragen door afdelingsverantwoordelijken van een machtiging vernietiging voor daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden is ingevoerd.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Huisvesting Vergunninghouders

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Gevraagde informatie

Voorsprong per 1 januari 2017 is 59 plaatsingen
Fase interventieladder op 1 januari 2017: taakstelling gerealiseerd
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar is 25 plaatsingen
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders is 48 plaatsingen
Voorsprong 1 juli 2017 is 82 plaatsingen
Fase interventieladder op 1 juli 2017: taakstelling gerealiseerd
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar is 19 plaatsingen
In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders is 12 plaatsingen
Voorsprong per 31 december 2017 is 75 plaatsingen
Fase interventieladder op 31 december 2017: taakstelling gerealiseerd

Eventuele toelichting

n.v.t.

Is er reden voor extra aandacht?

nee