De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarverslag

In het jaarverslag staat de beleidsinhoudelijke verantwoording centraal. Wat hebben we gedaan en wat hebben we hiermee bereikt? Hiertoe hebben we onze activiteiten verdeeld over zeven programma’s en een overzicht Overhead. Elk jaar ligt per programma de nadruk op de belangrijkste resultaten per speerpunt.
De financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in het resultaat over 2017 en de vermogenspositie eind 2017. In de voorgeschreven paragrafen gaan we in op gemeente brede onderwerpen die de programma’s overstijgen. Met de genoemde onderwerpen is een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. Dit jaar ligt ook hier de nadruk op de bijzonderheden.
Door afrondingsverschillen zijn in de tabellen sommige totalen niet precies de som van de daarboven opgenomen bedragen.

Jaarrekening

De jaarrekening is financieel van aard. Op de balans staan onze bezittingen en schulden eind 2017, inclusief een uitgebreide financiële toelichting op de mutaties van de balansposten. In het overzicht van baten en lasten 2017 worden de kosten tegen de opbrengsten afgezet.
Dit gedeelte van de jaarstukken wordt door de accountant gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid. Het jaarrekeninggedeelte wordt afgesloten met onder meer enkele verplichte bijlagen naar aanleiding van het BBV (besluit begroting en verantwoording), het IBT (interbestuurlijk toezicht door de provincie) en de WNT (Wet normering topinkomens).

Taakvelden

Om de vergelijkbaarheid tussen de gemeenten beter mogelijk te maken zijn er uniforme taakvelden en nieuwe categorieën met ingang van 2017 voorgeschreven. Deze hoofdindeling dient alleen gevolgd te worden bij de aanlevering van de gegevens aan het CBS en hoeft niet te worden gehanteerd bij de begroting- en jaarrekeninguitvoering.

Interactieve website jaarstukken

De gemeente Maassluis heeft  de jaarstukken 2017 via de website pcportal.maassluis.nl ontsloten. Hier vindt u sneller uw weg, worden cijfers gevisualiseerd in grafieken en is verdiepingsinformatie op bijvoorbeeld productniveau binnen handbereik. De ‘papieren versie’ is in PDF te vinden op www.maassluis.nl.