Rekeningresultaat 2017

Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van afgerond € 8,0 ton.

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Burger, bestuur en veiligheid

9.575

-2.244

7.331

5.729

-853

4.877

6.084

-1.142

4.943

Ontwikkeling en economie

7.238

-4.949

2.289

6.364

-4.479

1.885

2.676

-1.257

1.419

Beheer en duurzaamheid

15.995

-8.718

7.276

13.075

-8.067

5.008

13.875

-8.374

5.501

Zorg, jeugd en onderwijs

23.532

-2.488

21.044

23.495

-2.155

21.339

23.598

-2.360

21.238

Werk en inkomen

23.705

-12.768

10.937

21.576

-12.644

8.931

21.511

-12.775

8.736

Sport en cultuur

4.798

-838

3.960

4.745

-910

3.835

4.683

-923

3.759

Middelen

4.750

-58.968

-54.219

1.254

-56.096

-54.842

1.540

-56.302

-54.763

Overhead

10.400

-36

10.364

9.941

-209

9.732

Gereal. saldo baten en lasten

89.592

-90.973

-1.381

86.637

-85.240

1.398

83.908

-83.342

566

Burger, bestuur en veiligheid

485

-50

435

82

82

82

82

Ontwikkeling en economie

93

-1.627

-1.533

-185

-185

-73

-73

Beheer en duurzaamheid

1.384

-1.318

65

70

-801

-731

988

-1.952

-964

Zorg, jeugd en onderwijs

1.141

-279

862

888

-916

-28

1.156

-1.129

28

Werk en inkomen

857

-112

745

530

530

810

-97

713

Sport en cultuur

198

-198

-1

51

-216

-165

168

-223

-55

Middelen

902

902

351

-280

71

60

-280

-220

Overhead

150

-89

62

815

-88

727

Totaal mutaties reserves

5.059

-3.585

1.475

2.122

-2.487

-365

4.079

-3.842

237

Burger, bestuur en veiligheid

10.060

-2.294

7.766

5.811

-853

4.959

6.166

-1.142

5.025

Ontwikkeling en economie

7.331

-6.576

755

6.364

-4.664

1.700

2.676

-1.331

1.345

Beheer en duurzaamheid

17.378

-10.037

7.341

13.146

-8.868

4.278

14.863

-10.326

4.536

Zorg, jeugd en onderwijs

24.673

-2.767

21.906

24.383

-3.072

21.311

24.754

-3.488

21.266

Werk en inkomen

24.562

-12.880

11.682

22.106

-12.644

9.461

22.321

-12.872

9.450

Sport en cultuur

4.996

-1.036

3.960

4.796

-1.126

3.670

4.851

-1.147

3.705

Middelen

5.652

-58.968

-53.317

1.604

-56.376

-54.771

1.600

-56.582

-54.983

Overhead

10.550

-124

10.426

10.756

-297

10.459

Totaal gerealiseerd resultaat

94.651

-94.558

94

88.759

-87.726

1.033

87.987

-87.184

803

Analyse jaarrekeningresultaat op hoofdlijnen

De primaire begroting 2017 is, samen met de oktoberbrief als eerste begrotingswijziging, door de raad vastgesteld. De planning- en controlcyclus is zo ingericht dat jaarlijks driemaal kritisch de budgetontwikkelingen worden beoordeeld en gemonitord. Dit word gedaan bij de eerste bestuursrapportage over de maanden januari tot en met april, de tweede bestuursrapportage over de maanden mei tot en met augustus en ten slotte met het eindejaarsbericht. Deze rapportages zijn, voorzien van het bijbehorende voorstel tot aanpassing van de begroting (begrotingswijziging), ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Na het laatste rapportagemoment (kolom begroting 2017 definitief) laat de jaarrekening het volgende resultaat zien:

(bedragen x € 1.000)

Baten en lasten

Begroting

Rekening

Verschil

2017 def.

2017

Lasten

86.637

83.908

-2.730

V

Baten

-85.240

-83.342

1.898

N

Gerealiseerd saldo baten en lasten

1.398

566

-832

V

Mutaties reserves

Toevoegingen

2.122

4.079

1.957

N

Onttrekkingen

-2.487

-3.842

-1.356

V

Saldo mutaties reserves

-365

237

602

N

Totaal gerealiseerd resultaat

1.033

803

-230

V

Met het eindejaarsbericht was er sprake van een voorlopig negatief rekeningresultaat van € 1,033 miljoen negatief. Het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2017 bedraagt € 803.000 negatief. Dit is € 230.000 positiever dan bij het eindejaarsbericht.

Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste verschillen die na de laatste rapportage zijn ontstaan. Het kan voorkomen dat enkele verschillen die zijn benoemd op de diverse programma's niet in onderstaand overzicht zijn opgenomen. Deze afwijkingen zijn verdisconteerd in de regel 'Personele lasten en inhuur derden'.

(bedragen x € 1.000)

Onderwerp

Bedrag

Voordeel (V)

Incidenteel (I)

Nadeel (N)

Structureel (S)

Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde

48

N

I

College van burgermeesters en wethouders

-81

V

I

Adviesorganen

63

N

I

Publieksdienstverlening (o.a. hogere leges)

-106

V

I

Wonen (startersleningen)

-142

V

I

Stadsvernieuwing- en ontwikkeling

106

N

I

Overige volkshuisvesting

-91

V

I

Wegen, straten, pleinen

49

N

I

Openbare verlichting en VRI

-195

V

I

Havens en watergangen

-83

V

I

Openbaar groen

42

N

I

Huishoudelijk afval

103

N

I

Begraafplaats

68

N

I

Personele lasten en inhuur derden

-164

V

I

Overige verschillen (totaal van de programma's)

153

N

I

Totaal

-230

V

Per programma is een uitvoerige analyse en toelichting beschikbaar. Deze is te vinden bij de verschillende programma's onder het onderdeel 'analyse saldo per programma'.

Vermogensmutaties

Naast bovengenoemde verschillen zijn er ook mutaties op de reserves die afwijken van de ramingen. Per saldo wordt er € 0,3 miljoen aan de reserves toegevoegd. Dit is € 0,7 miljoen meer dan eerder geraamd en wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  1. een storting in de onderhoudsreserve wegen voor niet uitgevoerd wegonderhoud 2017 (€ 0,8 miljoen);
  2. dekking Koningshoek uit reserve wegen (€ 0,1 miljoen);
  3. stortingen in de onderhoudsreserves Bruggen en Kademuren (€ 0,1 miljoen);
  4. resultaat hosting 2016 en 2017 (€ 0,3 miljoen);
  5. diverse onderhoudsreserves Sport en cultuur (€ 0,1 miljoen);
  6. Samenkracht en burgerparticipatie en wijkteams (€ 0,1 miljoen);
  7. Armoede- en schuldbeleid (€ 0,2 miljoen);
  8. Het opheffen van de reserves afvalinzameling, uitgifte eigen graven, verlenging eigen graven en aankoop graven, waardoor er een extra vrijval optreedt (€ 1,1 miljoen). Het vrijgevallen bedrag wordt in de nieuwe voorzieningen afvalinzameling en particuliere graven gestort.

In het eindejaarsbericht is voor alle punten door de raad een principebesluit genomen dat deze mutaties mogen plaatsvinden. Deze mutaties zijn budget neutraal en konden niet eerder worden gemeld.

De balans

De gecomprimeerde balans per ultimo 2016 en 2017 ziet er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)

Gecomprimeerde balans

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

Activa

Vaste activa

85.111

85.111

87.919

Vlottende activa

27.102

27.102

22.952

Totaal activa

112.213

112.213

110.871

Passiva

Algemene reserve

22.742

22.742

22.708

Bestemmingsreserves

13.167

13.167

13.344

Resultaat na bestemming

-94

-94

-803

Voorzieningen

4.597

4.597

5.850

Vaste schulden

59.273

59.273

54.533

Vlottende schulden

12.528

12.528

15.239

Totaal passiva

112.213

112.213

110.871