Onderwerp

Voorstel tot vaststellen Jaarstukken 2017 c.a. (inclusief controleverklaring)
Registratienummer: ADV-18-05070

Programma

Middelen

Portefeuillehouder

De heer mr. J.M.H. Evers

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.

29 mei 2018

Voorstel om te besluiten

De gemeenteraad wordt voorgesteld om:

- de Jaarstukken 2017 c.a. vast te stellen en voor 15 juli 2018 aan te bieden aan CBS en Provincie;
- het negatieve rekening resultaat van afgerond € 8,0 ton ten laste te brengen van de algemene reserve.