(bedragen x € 1.000)

Programma / product

Begroot 2017

Betaald 2017

Restant 2017

Totaal programma 1 Burger, bestuur & veiligheid

14

13

1

Bestuursondersteuning college van B&W

5

5

Mondiale bewustwording

9

8

1

Totaal programma 2 Ontwikkeling en economie

55

88

-34

Economie en Citymarketing

52

86

-34

Overige volkshuisvesting

3

3

Totaal programma 3 Beheer en duurzaamheid

41

34

7

Volksfeesten

6

4

2

Milieubeleid

35

30

5

Totaal programma 4 Zorg, jeugd en onderwijs

4.484

4.419

66

Overige voorzieningen

248

223

25

Onderwijsachterstandenbestrijding

1.192

1.078

114

Regionaalbureau leerplicht

386

394

-8

Vreemdelingen

244

230

14

Kinderdagopvang

55

55

Algemene voorzieningen wmo en jeugd

1.095

1.070

25

Eerstelijnsloket wmo en jeugd

460

479

-19

Openbare gezondheidszorg

1

17

-16

Jeugdbeleid

802

872

-70

Totaal programma 5 Werk en inkomen

40

40

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

40

40

Totaal programma 6 Sport en cultuur

1.836

1.832

4

Openbare bibliotheek

488

488

Kunstzinnige vorming

177

176

1

Sport algemeen

265

269

-4

Zwembad

383

383

Buitensportaccommodaties

24

23

Theatervoorzieningen

261

261

Overige cultuur

120

113

7

Museum

120

120

Totaal per jaar

6.470

6.426

43

In de begroting is een bedrag opgenomen voor subsidies van afgerond € 6,5 miljoen. Zoals bovenstaande tabel laat zien, is dit bedrag nagenoeg ook geheel verstrekt aan subsidies voor het jaar 2017.
Op sommige onderdelen is meer subsidie verstrekt dan dat er aan plafond was geraamd. In die gevallen is gebruik gemaakt van budgetruimte op een andere kostencategorie, bijvoorbeeld het inkoopbudget, binnen hetzelfde product/ taakveld of door gerealiseerde en direct gerelateerde baten.