Voorziening afvalinzameling

A.90122

Voorziening Afvalinzameling

Naam

Voorziening Afvalinzameling

Soort voorziening

Voorziening ter egalisatie kosten afvalinzameling

Nummer

90122

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende exploitatielasten van het huishoudelijke afval en de stijging van de tarieven te temperen tot circa 2% per jaar.

Startdatum

2017

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Voeding van de voorziening

Exploitatieoverschotten huishoudelijk afval

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2017

Storting:

Overboeking van Reserve reiniging

466

Vrijval:

-

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2017

466