In artikel 66 van het Besluit Begroting en Verantwoording is opgenomen dat er een verplichte bijlage taakvelden in de jaarrekening moet worden opgenomen.

Voor het samenstellen van het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten per taakveld zijn alle kostenplaatsen in de gemeentelijke administratie gekoppeld aan een taakveldnummer.

tableCell2

tableCell3

(bedragen x € 1.000)

Overzicht taakvelden

Saldo lasten/baten 2017

Primaire

Definitieve

Jaarrekening

begroting

begroting

0.1

Bestuur

1.788

1.762

1.775

0.10

Mutaties reserves

-2.777

-365

237

0.2

Burgerzaken

444

386

342

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-442

-387

-404

0.4

Overhead

9.248

10.364

9.732

0.5

Treasury

-1.550

-1.168

-1.318

0.61

OZB woningen

-4.682

-3.802

-3.852

0.62

OZB niet-woningen

-672

-1.675

-1.701

0.64

Belastingen overig

-442

-442

-465

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-46.500

-47.577

-47.589

0.8

Overige baten en lasten

772

209

362

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.509

1.509

1.490

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.088

1.093

1.171

2.1

Verkeer en vervoer

4.537

3.818

2.736

2.2

Parkeren

1

1

3

2.3

Recreatieve havens

-9

-9

15

2.4

Economische havens en waterwegen

639

564

447

3.1

Economische ontwikkeling

204

189

233

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-189

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-16

-16

-18

3.4

Economische promotie

133

234

224

4.1

Openbaar basisonderwijs

289

289

288

4.2

Onderwijshuisvesting

1.710

2.127

2.101

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.093

1.224

1.238

5.1

Sportbeleid en activering

349

364

336

5.2

Sportaccommodaties

1.359

1.261

1.294

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

930

1.101

1.076

5.4

Musea

239

249

264

5.5

Cultureel erfgoed

287

327

282

5.6

Media

632

643

654

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.779

1.736

2.006

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.767

1.975

1.911

6.2

Wijkteams

2.852

2.834

2.764

6.3

Inkomensregelingen

3.330

3.034

2.889

6.4

Begeleide participatie

3.062

2.509

2.468

6.5

Arbeidsparticipatie

4.108

3.375

3.367

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.073

1.073

1.076

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

5.178

5.138

5.132

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.360

4.583

4.513

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

19

19

13

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

891

891

905

7.1

Volksgezondheid

1.221

1.199

1.309

7.2

Riolering

-536

-540

-514

7.3

Afval

-1.820

-1.502

-848

7.4

Milieubeheer

671

632

672

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

11

245

927

8.1

Ruimtelijke ordening

360

372

298

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

1.190

299

373

8.3

Wonen en bouwen

762

886

776

0.11     Saldo rekening baten en lasten

442

1.033

803