Toelichting activa

Financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Financiële vaste activa

Boekwaarde

Her-

Vermeer-

Vermin-

Aflossingen

Boekwaarde

31-12-2016

rubricering

deringen

deringen

31-12-2017

Leningen woningbouwcorporaties

1.473

40

1.433

Overige langlopende leningen

3.471

142

1.136

2.477

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.426

1.426

Overige uitzettingen > 1 jaar

14

14

0

6.384

142

1.190

5.336

Leningen woningbouwcorporaties

De lening is verstrekt aan woningcorporatie Maasdelta. Jaarlijks wordt € 40.441 afgelost.   

Overige langlopende leningen

De overige langlopende leningen zijn als volgt opgebouwd:

2016

2017

Hypothecaire geldleningen personeel

1.587

451

Startersleningen

1.884

2.026

3.471

2.477

De gemeente verstrekt geen geldleningen meer aan het personeel. Een deel van de uitstaande leningen is als gevolg van de lage rentestand vervroegd afgelost.
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt namens de gemeente Maassluis startersleningen op basis van de verordening Starterslening. Momenteel is het volgende bedrag uitgezet.

(bedragen x € 1.000)

Startersleningen

Totaal verstrekte leningen aan particulieren

2.568

Totaal geheel afgeloste leningen aan particulieren

-776

Totaal afgelost lopende leningen aan particulieren

-54

Totaal uitgezette startersleningen aan particulieren

1.738

Saldo rekening courant bij SVn

288

Totaal startersleningen

2.026

Het verschil tussen de balanspost startersleningen en de totaal door SVn uitgezette startersleningen betreft het rekening courant saldo wat uitstaat bij de SVn.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

De balanspost is als volgt opgebouwd:

2016

2017

Aandelen BNG

152

152

Aandelen GBE Evides

1.272

1.272

Certificaten Dataland

2

2

1.426

1.426

Overige uitzettingen > 1 jaar

De uitstaande leningen met betrekking tot het fietsenplan zijn in 2017 volledig afgelost.