Toelichting activa

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa met een economisch nut
Materiële vaste activa met een economisch nut betreffen activa die verhandelbaar zijn en/of opbrengsten (kunnen) genereren.

Het verloop van de boekwaarden van de materiële vaste activa met een economisch nut is als volgt weer te geven:

(bedragen x € 1.000)

MVA Economisch nut

Boekwaarde

Her-

Vermeer-

Vermin-

Af-

Boekwaarde

31-12-2016

rubricering

deringen

deringen

schrijvingen

31-12-2017

Gronden en terreinen

5.970

263

169

6.064

Bedrijfsgebouwen

30.575

1.293

62

2.055

29.751

Grond, weg, waterbouwkundige

werken

3.698

-223

32

129

3.378

Vervoermiddelen

816

31

199

648

Machines, apparaten, installaties

3.189

941

676

3.454

Overige materiële activa

2.726

-607

1.121

7

337

2.896

46.974

-830

3.681

69

3.565

46.191

Gronden en terreinen

Per 31 december 2017 is van de gronden en terreinen voor € 5.673 in erfpacht uitgegeven. De boekwaarde van de erfpachtgronden is in 2017 niet veranderd.

Bedrijfsgebouwen

De schoolgebouwen voor het bijzonder onderwijs zijn opgenomen onder de balanscategorie bedrijfsgebouwen. Hoewel het juridisch eigendom van deze scholen berust bij de betreffende schoolbesturen, ligt het economisch eigendom van deze schoolgebouwen bij de gemeente.

Herrubricering 1-1-2017

Grond, weg, waterbouwkundige werken
De vervangingsinvesteringen in kademuren en remmingswerken zijn in het verslagjaar overgeheveld naar de materiële vaste activa met maatschappelijk nut.

Overige materiële activa
Uit controle is gebleken dat een tweetal investeringen in openbare verlichting en verkeersregelinstallaties opgenomen waren onder de balanscategorie materiële vaste activa met economisch nut. Conform de andere investeringen in openbare verlichting en verkeersregelinstallaties zijn de investeringen overgeheveld naar de materiële vaste activa met maatschappelijk nut.

Investeringen

De belangrijkste investeringen zijn als volgt te specificeren:

Gronden en terreinen

Strategische aankoop Stationsweg Maassluis

200

Overige posten

63

263

Bedrijfsgebouwen

Nieuwbouw basisschool Spectrum

351

Nieuwbouw sportzaal Spectrum

180

Aanpassing stadhuis in verband met politiepost

391

Gevelbehandeling stadhuis

135

Dubbelglas Steendijkpoldercomplex

114

Overige posten

122

1.293

Machines, apparaten en installaties

Installaties stadhuis

278

ICT

123

Installaties zwembad

161

Twee tractoren en werktuigdrager

187

Elektriciteitskasten haven

64

Overige posten

128

941

Overige materiële activa

Vaste sportinrichting zwembad

190

Vervanging en renovatie sportvelden

662

Vervanging tribune Koningshof

167

Overige posten

102

1.121

Materiële vaste activa met een economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven

Het betreft investeringen die niet verhandelbaar zijn en waarvoor een heffing kan worden geheven.

Het verloop van de boekwaarden is als volgt weer te geven:

(bedragen x € 1.000)

MVA Economisch nut heffing

Boekwaarde

Her-

Vermeer-

Vermin-

Af-

Boekwaarde

31-12-2016

rubricering

deringen

deringen

schrijvingen

31-12-2017

Bedrijfsgebouwen

1.078

39

1.039

Grond, weg, waterbouwkundige

werken

17.793

1.436

492

18.737

Machines, apparaten, installaties

3.948

57

337

3.668

Overige materiële activa

364

54

47

371

23.183

1.547

915

23.815

De vermeerderingen van de balanscategorie grond, weg en waterbouwkundige werken betreffen investeringen in rioolvoorzieningen.

Materiële vaste activa met uitsluitend maatschappelijk nut

Materiële vaste met een maatschappelijk nut betreffen activa die geen directe opbrengsten genereren en niet verhandelbaar zijn. Dit betreffen met name investeringen in de openbare ruimte.

(bedragen x € 1.000)

MVA Maatschappelijk nut

Boekwaarde

Her-

Vermeer-

Vermin-

Af-

Boekwaarde

31-12-2016

rubricering

deringen

deringen

schrijvingen

31-12-2017

Grond, weg, waterbouwkundige

werken

8.005

223

3.315

90

239

11.214

Overige materiële activa

7

607

256

32

838

8.012

830

3.571

90

271

12.052

Investeringen

De belangrijkste investeringen zijn als volgt te specificeren:

Grond, weg en waterbouwkundige werken

Buitenruimte in verband met ombouw Hoekse lijn

1.175

Sluispolder West

452

Buitenruimte Koningshoek

320

Beweegbaar maken Lijndraaiersbrug

622

Verkeersregelinstallatie Westlandseweg

244

Kademuren

502

3.315

Overige materiële activa

Openbare verlichting

245

Overige posten

11

256