Balans 2017

(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

558

558

525

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

27

27

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

531

531

525

Materiële vaste activa

78.169

78.169

82.058

Materiële vaste activa met economisch nut

46.974

46.974

46.191

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

23.183

23.183

23.815

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

8.012

8.012

12.052

Financiële vaste activa

6.384

6.384

5.336

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.426

1.426

1.426

Leningen aan woningbouwcorporaties

1.473

1.473

1.433

Overige langlopende leningen u/g

3.471

3.471

2.477

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

14

14

0

Totaal vaste activa

85.111

85.111

87.919

Vlottende activa

Voorraden

14.902

12.036

12.281

Grond- en hulpstoffen

6

6

2

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

14.896

12.030

12.279

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

9.849

12.715

9.819

Vorderingen op openbare lichamen

4.674

4.674

4.641

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

2.361

2.361

0

Overige vorderingen

2.814

5.680

5.178

Liquide middelen

123

123

50

Kassaldi

14

14

12

Bank- en girosaldi

109

109

38

Overlopende activa

2.228

2.228

802

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1.427

1.427

312

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

801

801

490

Totaal vlottende activa

27.102

270.102

22.952

Totaal activa

112.213

112.213

110.871

Recht op verliescompensatie krachtens  de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

0

0

0

(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

35.815

35.815

35.249

Algemene reserve

22.742

22.742

22.708

Bestemmingsreserve

- Voor egalisatie van tarieven

1.256

1.256

0

- Overige bestemmingsreserves

11.911

11.911

13.344

Gerealiseerd resultaat

-94

-94

-803

Voorzieningen

4.597

4.597

5.850

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.151

3.151

3.111

Egalisatievoorzieningen

333

333

394

Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

1.113

1.113

2.345

Vaste schulden

59.273

59.273

54.533

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

52.273

52.273

47.533

- openbare lichamen

7.000

7.000

7.000

Totaal vaste passiva

99.685

99.685

95.632

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

6.343

6.343

11.536

Bank- en girosaldi

0

0

4.668

Overige schulden

6.343

6.343

6.868

Overlopende passiva

6.185

6.185

3.703

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

5.392

5.392

3.094

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

632

632

468

Overige vooruit ontvangen bedragen

161

161

141

Totaal vlottende passiva

12.528

12.528

15.239

Totaal passiva

112.213

112.213

110.871

Borg - en garantstellingen

117.082

117.082

122.783