Overzicht incidentele baten en lasten

Conform het BBV vermelden wij de overzichten 'incidentele baten en lasten' en 'incidentele reserve mutaties'.

Door inzicht in de incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente en de meerjarenraming. Bij de rekening wordt nagegaan of de invloed van de onttrekkingen aan en stortingen in Onvoorzien beperkt blijft tot 2016 en of deze geen effect hebben op volgende jaren.

Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Structureel is in principe langer dan drie jaar.

Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten bij structureel bestaand beleid blijven naar hun aard 'structureel'.
Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of toekenningsbesluit zijn incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan drie jaar. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financiering- of dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekking uit daartoe toereikende bestemmingsreserves gedurende een periode van minimaal drie jaar met als doel het dekken van structurele lasten.

In de onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de incidentele lasten en baten (mutaties op onvoorzien) in 2017. Hierbij zijn tevens zaken opgenomen die bekend zijn geworden na het opstellen van de laatste bestuursrapportage (ultimo november 2017).

(bedragen x € 1.000)

Programma

B 2017

R 2017

Incidentele baten

Opbrengst Startersleningen

2

-142

Vastgoedresultaat DCMR

3

-43

-43

Groen, verkoop van overbodig materieel

3

-61

Stroomopwaarts (terugvordering 2015 en 2016)

5

-400

-400

Vrijval meeneemregeling

5

-123

-123

Meicirculaire, afrekening jaarschijf 2016

7

-43

-43

Totaal incidentele baten

(609)

(812)

Incidentele lasten

Opening Informatiepunt Nieuwstraat 2

2

25

25

MPG 2018, voorzienbaar tekort Kapelpolder

2

163

163

Voorbereidingskrediet De Kade en Lidl

2

163

163

Openbaar gebied Koningshoek

2

100

0

Iepenziekte

3

23

23

Achterstallig buitenonderhoud paden en wegen

3

50

76

Organisatie en ontwikkeling Stadsbedrijf

3

320

263

Omzetten egalisatiereserve Reiniging

3

-

466

Omzetten reserves particuliere graven

3

-

614

Tijdelijke huisvesting Spectrum

4

21

21

Doordecentralisatie

4

38

38

Onderwijssubsidie

4

-30

-30

Pilots sociaal domein

4

64

61

Jongerencentrum

4

73

73

Buurtregiseur/-coach

4

13

4

Koningshof (interim-management & procesbegeleiding)

6

114

108

Overdracht Monstersche Sluis

6

203

203

Onderhoud toren Groote kerk

6

38

30

Extra afschrijfkosten ivm voorgenomen sloop

6

17

17

Sloop pand IJsvogelstraat/Spechtstraat

7

285

283

Ontslagvergoedingen

7

203

Organisatieontwikkeling

2, 4, overh.

180

160

Incidentele personeelslasten

Overhead

275

338

Bijdrage kenniscentrum MVS 2015

Overhead

13

13

Totaal incidentele lasten

2.148

3.315

(bedragen x € 1.000)

Incidentele stortingen en onttrekkingen reserves

Programma

Reserve

B 2017

R 2017

Incidentele stortingen in 2017

Vernieuwing gemeent. website

1

Digitale dienstv./website

20

20

Virtuele werkplek

1 of 8

Automatisering

50

88

Motie spelen in M., San.voorz. Groote kerk

3

Overlopende posten

70

70

Buitenruimte Sluispolder-West

3

Onderhoud wegen

-

376

Gids-middelen, Wijkteams

4

Wmo en Jeugd

-

98

Statushouders

4 en 7

Overlopende posten

201

201

Onderwijssubsidie

4

Overlopende posten

-

30

Vrijval meeneemregeling

5

Participatie

123

123

Cultuurvisie

6

Cultuur

15

17

Organisatieontwikkeling

8

Organisatieontwikkeling

150

150

Hosting facilitair

8

Hosting bedrijfsvoering

291

627

Totaal incidentele stortingen

920

1.799

Incidentele onttrekkingen in 2017

Openbaar gebied Koningshoek

2

Onderhoud wegen

100

-

Exploitatiesaldo Dijkpolder

2

Projecten gewone dienst

30

38

Duurzaamheidsfonds

3

Woningsbouw sted. vern.

5

5

Organisatieontwikkeling Stadsbedrijf

3

Reiniging

320

263

Omzetten egalisatiereserve Reiniging

3

Reiniging

-

466

Omzetten reserves particuliere graven

3

Graven en grafkelders

-

614

Statushouders

4, 5 en 7

Overlopende posten

103

103

Maatschappelijke opvang

4

Overlopende posten

14

14

Pilots sociaal domein

4

Innovatie sociaal domein

64

61

MOHP en doordecentralisatie

4

Onderwijshuisvesting

52

44

Diversen

4

Innovatie sociaal domein

15

15

Onderwijsachterstanden

4

WMO en jeugd

196

196

Jongerenwerker plus, JGZ/CJG

4

WMO en jeugd

33

68

Bestedingsplan

4

Inburgering

45

45

Jongerencentrum

4

WMO en jeugd

67

67

Organisatieontwikkeling

2, 4 en 8

Organisatieontwikkeling

180

160

Vrijval onderuitputting Alg.Uitk 2016

7

Overlopende posten

280

280

Bestemming resultaat 2016

Totaal incidentele onttrekkingen inclusief resultaat 2016

1.504

2.440

Totaal incidentele mutaties reserves

(584)

(641)

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het negatieve rekeningresultaat 2017 (€ 8 ton) voor € 5,1 miljoen wordt veroorzaakt door incidentele tegenvallers en € 3,2 miljoen door incidentele meevallers. Het nadelig rekeningresultaat wordt dus negatief beïnvloed door € 1,9 miljoen hogere incidentele lasten dan baten.

Er resteert daarnaast nog een positief saldo van € 1,1 miljoen dat niet aangemerkt wordt als ‘incidenteel’ volgens de definitie van het BBV. Budgetverschillen op activiteiten bij structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel” en worden niet als incidenteel aangemerkt.
Per saldo worden de structurele lasten gedekt door structurele baten. Er is dus sprake van een materieel evenwicht.