Toelichting activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

(bedragen x € 1.000)

Vorderingen

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen

4.674

4.674

4.641

Verstrekte kasgeldleningen

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

2.361

2.361

0

Overige vorderingen

2.814

5.680

5.178

9.849

12.715

9.819

Vorderingen op openbare lichamen

2016

2017

Vordering BTW-Comnpensatiefonds

4.107

4.140

Overige vorderingen op openbare lichamen

567

501

4.674

4.641

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Ultimo 2017 staan er geen gelden uit in verband met Schatkistbankieren.

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijks kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben. Uit onderstaande tabel blijkt dat drempelbedrag in 2017 niet is overschreden.

(bedragen x € 1.000)

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Verslagjaar 2017

(1)

Drempelbedrag

676

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

190

402

487

136

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder drempelbedrag

486

274

189

540

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

90.160

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 mln

90.160

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000

Drempelbedrag

676

(2) Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

17.086

36.624

44.825

12.468

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2)- (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten Rijks schatkist aangehouden middelen

190

402

487

136

Overige vorderingen

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

Debiteuren algemeen

1.763

1.763

783

Belasting debiteuren

1.058

1.058

1.081

Voorziening dubieuze debiteuren

-235

-235

-92

Vorderingen faciliterend grondbedrijf

0

3.094

3.537

Voorzienbaar tekort Noorddijk-Geerkade

0

0

-133

Overige vorderingen

228

0

2

2.814

5.680

5.178

Voor de verwachte oninbaarheid is een voorziening debiteuren gevormd. De voorziening is statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen.