Toelichting activa

Immateriële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Immateriële vaste activa

Boekwaarde

Her-

Vermeer-

Vermin-

Af-

Boekwaarde

31-12-2016

rubricering

deringen

deringen

schrijvingen

31-12-2016

Kosten onderzoek /ontwikkeling

27

-67

-40

Bijdragen aan activa

in eigendom van derden

531

33

39

525

558

-34

-40

39

525

Kosten onderzoek en ontwikkeling

Het voorbereidingskrediet Lidl Steendijkpolder is in 2017 afgeboekt ten laste van de exploitatie.

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

De immateriële vaste activa betreffen bijdragen aan sportverenigingen (kleedkamers), huisvesting onderwijs en bijdragen aan het Delflands gemaal Merellaan.