Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Waarborgen en garanties

Het totale bedrag van de borg- en garantstellingen bedraagt ca. € 122,8 miljoen.
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk

Boekwaarde

Boekwaarde

%

bedrag lening

31-12-2016

31-12-2017

(gem)

Garantie particuliere woningen (WEW)

1.970

1.327

Gezondheidszorg / verzorgingstehuis

12.023

1.417

1.298

38

Sport en recreatie

539

216

180

78

Overige

23

23

23

100

12.585

3.626

2.828

Achtervang stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

330.999

113.456

119.955

50

330.999

113.456

119.955

Totaal

343.584

117.082

122.783

Tot en met 2017 hebben de verstrekte borg- en garantstellingen niet tot uitbetalingen geleid.

Langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is voor een aantal jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Dit zijn in het geval van Maassluis bijvoorbeeld de waarborgen en garanties.
Andere meerjarige (financiële) contracten worden jaarlijks opgenomen als last in de exploitatie. Het betreft hier onder andere de langdurige huurcontracten.
De belangrijkste contracten zijn deze met een langere looptijd en waarmee een groter bedrag is gemoeid, bijvoorbeeld welke Europees zijn aanbesteed. Hieronder is een overzicht opgenomen van de leveranciers en het soort diensten waarvoor langer lopende contracten zijn afgesloten.

Leverancier

Soort contract

NUON

Energielevering

CityTec BV

Onderhoud openbare verlichting

Groeneveld BV

Wegenonderhoud

Afvalverwerking Rijnmond

Afvalverwerking

SUEZ Recycling and Recovery Netherlands

Afvalinzameling

Renewi Nederland BV

Inzameling oud papier

Van Straaten Post

Postbezorging

Munckhof Regie

Leerlingenvervoer

Connexxion Taxi Services

Leerlingenvervoer

Uitgeverij Westmedia BV

Advertenties "de Schakel"

Marsh BV

Verzekeringen

Maasdelta Groep

Huurcontracten scholen

software

Topdesk 

Facilitaire- en ICT-meldingen

Lias Software BV

begrotings/rekening applicatie

MicroWarehouse

Office-licenties

COMPET&T - VICREA

Service GBA/BRP - Vicrea

Driessen BV

e-HRM systeem

Unit4

Financieel pakket Decade