Verloop investeringen, incl. restantkredieten

Totaaloverzicht investeringen 2017

Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen van de uitgaven die in 2017 ten laste van de beschikbare investeringskredieten zijn gebracht. Een nadere specificatie per programma is te vinden bij de financiële toelichtingen van de betreffende programma's.

(bedragen x € 1.000)

Totaaloverzicht

Programma

Begroot

Realisatie

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2017

Burger, bestuur en veiligheid

71

0

71

0

0

71

Ontwikkeling en economie

92

-27

119

0

0

119

Beheer en duurzaamheid

12.098

5.317

6.782

152

714

6.219

Zorg, jeugd en onderwijs

2.630

466

2.164

0

0

2.164

Werk en inkomen

0

0

0

0

0

0

Sport en cultuur

6.535

1.709

4.826

55

142

4.738

Middelen

200

200

0

0

0

0

Overhead

1.452

970

482

20

-20

522

Totaal

23.078

8.635

14.444

227

836

13.834

Realisatiepercentage

Voor het doen van investeringen op basis van kredieten is een totaal budget beschikbaar geweest van € 23 miljoen (kolom begroot). Hiervan is € 8,6 miljoen gerealiseerd. Het bestedingspercentage komt uit op 37%. Dit percentage ligt hoger dan in 2016 (27%).

Het bedrag aan restantkredieten, inclusief de bij- en aframingen in deze jaarrekening, dat wordt overgeheveld naar 2018 bedraagt € 13,8 miljoen.

Overzicht van in 2017 beschikbaar gestelde kredieten (> € 250.000)

In onderstaande tabel zijn de in 2017 vastgestelde investeringskredieten opgenomen groter dan € 250.000.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving Actief

Beschikbaar

Gerealiseerd

Cumulatief

gesteld

2017

besteed

krediet

t/m 2017

Vervanging kademuren '17

323

0

0

Rioolvernieuwing binnenstad

306

98

98

Rioolvernieuwing Steendijkpolder

450

365

365

Hoofdafvoer Taanschuurpolder

515

19

19

Kleedkamersubsidie

916

0

0

Sportzaal Spectrum

1.482

180

212

Sportzaal Sportlaan

1.331

7

7

Kleedkamersubsidie MSV

383

26

26

Aanpassing stadhuis in verband met politiepost

318

260

260

6.024

954

987

Alsnog beschikbaar te stellen kredieten / wijzigen bestaande kredieten

Sommige restantkredieten dienen te worden aangepast, zodat deze in 2018 en later nog kunnen worden afgerond. Hiertoe worden de kredietbedragen bij (en af-) geraamd. Zie het overzicht hieronder welke kredieten het betreft.

(bedragen x € 1.000)

Krediet

Omschrijving

Saldo 2017

Programma Overhead

Stadhuis, verbouwing politiepost (saldo bij- en aframing)

0

Subtotaal

0

Totaal

0

Toelichting

Zie voor de toelichting op deze kredieten de teksten onder het kopje 'investeringen' bij de verschillende programma's.

Bij- en aframen van/en met de jaarrekening 2017 af te sluiten kredieten

In onderstaande tabel wordt voorgesteld om de voltooide kredieten bij- of af te ramen en af te sluiten. In de programma's zijn bijzonderheden toegelicht. Negatieve bedragen vertegenwoordigen een overschot op het krediet. Positieve bedragen betekenen een overschrijding. De gevolgen voor de kapitaallasten in de jaren 2018 en verder, worden via de bestuursrapportages en de begroting in het meerjarenperspectief verwerkt.

(bedragen x € 1.000)

Krediet

Omschrijving

Saldo ultimo 2017

Hulpkostenplaatsen

Heldringstraat 6, LED-verlichting en scheidingswand

13

Subtotaal

13

Programma Beheer en Duurzaamheid

VRI Westlandseweg/Beethovenlaan/Vloot/Uiverlaan

0

Openbare verlichting '16

-2

Vervangen OV Laan 40-45 fase 2 '17

-5

Koepaardbrug, Revisie Hydr Inst

1

Vervanging remmingswerken '17

-29

Vervangen electriciteitskasten Haven

26

TR002 - Tractor

0

TR013 - Werktuigdrager - Holder C250

15

ZM202 - Aanhangwagen - Hapert

0

Overstortput Electrawg-Noordgeer

-36

Drukriolering Korte-/ Zuidbuurt/ Vlaardingsedijk Pompput

-73

Drukriolering '13 en '14

-40

Gemalen '16 en '17

-12

14009 Gemaal Zandpad

-25

14021 Rioolrenovaties Steendijkpolder

-163

14023 Rehabilitatie Frans Halslaan

0

14025 Rehabilitatie M De Ruyterplein e.o.

-23

14026 Rehabilitatie Ververij/Scheerderij e.o. (voorbereiding)

-67

14053 Extra Overstort Rozenlaan

4

15004 en 16006 Riool Binnenstad Deelgebied A

-47

15009 Gemalen 2015

-64

16017 Rioolontwerp Dijkpolder Oost

-39

ZM029 - Rior - Rioned

1

Vervanging ondergrondse containers '17

2

Subtotaal

-575

Programma Sport en Cultuur

Zwembad Dol-fijn, diversen

-61

Sportterrein Excelsior, renovatie veld 3

-1

Sportterrein MSV'71, renovatie veld 3

-27

Sportterrein Wipperspark, lichtmasten CKC

2

TR014 - Tractor

0

Subtotaal

-87

Programma Middelen

Stationsweg Maassluis

0

Subtotaal

0

Totaal

-649

Over te brengen restantkredieten van 2017 naar 2018

Een aantal investeringen uit 2017 (en ouder) loopt door in 2018 (en mogelijk volgende jaren). Deze kredieten zijn in eerdere jaren voor deze investeringen door de raad beschikbaar gesteld.

Restantkredieten ontstaan doordat realisatie vertraging oploopt door de grenzen aan de capaciteit van het ambtelijk apparaat, net als vertraging die optreedt door voortschrijdend inzicht bij de voorbereiding van de uitvoering. Daarnaast wordt pas overgegaan tot vervanging wanneer dit noodzakelijk is, aan het einde van de technische levensduur.

De investeringskredieten die in deze jaarrekening niet formeel worden afgesloten, schuiven door naar 2018. Het door te schuiven bedrag bedraagt € 13,8 miljoen.

Bij de actualisatie van het investeringsplan zal rekening worden gehouden met de doorgeschoven investeringsbedragen.