Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Het EMU-saldo van de gemeente Maassluis voor 2017 komt uit op € 4,3 miljoen negatief. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven € 4,3 miljoen groter zijn dan de inkomsten.
In de jaren tot en met 2015 werden er een individuele referentiewaarden van het EMU-tekort per individuele gemeente, provincie of waterschap vastgesteld. Sinds 2016 wordt de macronorm niet meer verdeeld over de decentrale overheidslagen. Daarom zijn er vanaf 2016 geen referentiewaarden meer voor individuele overheden bepaald.

(bedragen x € 1.000)

EMU saldo

Begroting 2017

Rekening 2017

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-1.360

-566

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.175

4.791

3

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie

315

1.580

4

Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-4.986

-8.765

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

119

7

Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-. woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie

-1.459

-1.276

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord

6.614

71

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

-127

-287

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht

11

Verkoop van effecten: verwachte boekwinst op de exploitatie

Berekend EMU-saldo

3.172

-4.333