Toelichting activa

Liquide middelen

(bedragen x € 1.000)

Liquide middelen

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

Kassaldi

14

14

12

Bank- en girosaldi

109

109

38

123

123

50