Toelichting activa

Overlopende activa

(bedragen x € 1.000)

Overlopende activa

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1.427

1.427

312

Overige nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen

801

801

490

2.228

2.228

802

Onder de overlopende activa worden de vooruitbetaalde en de nog te ontvangen bedragen verantwoord.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

(bedragen x € 1.000)

Grootboek

Specifieke uitkeringen

Boekwaarde

Toevoeging

Ontvangst

Boekwaarde

nummer

31-12-2016

31-12-2017

Rijk

100440

Min v SoZa Sisa 2017 BBZ zie BVDU

5

5

Overige Nederlandse overheidslichamen

100430

Stroomopwaarts MVS detachering

-7

7

0

100430

Stroomopwaarts cr.fact 700048 corr BCF'15 500090+700049

101

101

100430

Metropool Rdam-Den Haag subsidie SUJS

30

30

100440

Stroomopwaarts MVS voorschotten

20

-20

0

100440

Stroomopwaarts MVS prognose terugvordering 2016 notitie debiteuren

308

-308

0

100440

Stroomopwaarts MVS debiteuren per 01/01/2016

1.414

-1.414

0

100440

Stroomopwaarts MVS correctie debiteuren (in jaarrekening Stroomopwaars)

-308

308

0

100440

Stroomopwaarts resultaat 2016 verlopige deelnemersbijdrage

75

75

100440

Stroomopwaarts vangnetuitkering 2016

96

96

100440

Stroomopwaarts arfrekening 2017 garantievoorwaarden

2

2

100470

Stroomopwaarts opheffing rek ABN-AMRO vm DUKD afrek SOW 2017

3

3

1.427

312

-1.427

312

Overige nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen

2016

2017

Nog te ontvangen bedragen

536

277

Vooruitbetaalde bedragen

265

213

801

490