Overzicht structurele mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)

Structurele stortingen en onttrekkingen reserves

Programma

Reserve

B 2017

R 2017

Stortingen

Vervanging iPads Raad

1

Automatisering

12

12

Onderhoud

3

Bruggen

0

44

Onderhoud

3

Onderhoud kademuren

0

61

Onderhoud

3

Onderhoud wegen

0

438

Onderhoud accommodatie

4

Onderhoud Steendijkpolderc.

66

75

Onderhoud accommodaties

4

Onderwijshuisvesting

0

29

Onderhoud accommodaties

3, 4 en 6

Onderhoud gemeent.geb.

0

60

Egaliseren b/l huishoud. & jeugdhulp e.d.

4

Wmo en jeugd

627

872

Onderhoud accommodatie

5

Onderhoud gemeent.geb.

28

58

Egaliseren b/l bijstandsverl. e.d.

5

Participatie

379

454

Onderhoud accommodaties

6

Onderhoud binnensportaccommodaties

0

63

Bijschrijving rente eigen vermogen

7

Algemene reserve

60

60

Totaal structurele stortingen

1172

2226

Onttrekkingen

Exploitatie begraafplaats

3

Graven en grafkelders

78

78

Exploitatie reiniging

3

Reiniging

398

527

Egaliseren b/l huishoud. & jeugdhulp e.d

4

WMO en jeugd

296

366

BUIG

5

Participatie

0

97

Onderhoud accommodaties

6

Onderhoud binnensportaccommodaties

52

52

Onderhoud accommodaties

2, 3 en 6

Onderhoud gemeent.geb.

101

111

Onderhoud accommodatie

6

Onderhoud Steendijkpolderc.

9

9

Onderhoud accommodatie

4

Overlopende posten

91

91

Combinatiefunctie

6

Combinatiefunctie

18

18

Totaal structurele onttrekkingen

1043

1348

Totaal structurele reserve mutaties

129

878