Toelichting passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de gemeente omvat de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening.

  • Algemene reserve

Deze reserve is in principe vrij aanwendbaar. De bespaarde rente van de reserves wordt niet volledig ten gunste van de rekening van baten en lasten gebracht, aanwending van de vrije reserve kan een nadelig effect hierop veroorzaken.

  • Bestemmingsreserves

Deze zijn voor specifieke doeleinden gevormd op basis van een raadsbesluit en/of ministeriële richtlijnen. Aan de bestemmingsreserves is geen rente toegevoegd ter hoogte van de inflatie.

(bedragen x € 1.000)

Reserves

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

Algemene reserve

22.742

22.742

22.708

Bestemmingsreserves

- Voor egalisatie van tarieven

1.256

1.256

- Overige bestemmingsreserves

11.911

11.911

13.344

35.909

35.909

36.052

Stand en verloop reserves

De reserves en voorzieningen zijn aangepast aan het BBV. Het belangrijkste verschil tussen reserves en voorzieningen is dat de raad in het geval van reserves een grote vrijheid heeft om de bestemming van deze gelden te wijzigen. Om die reden worden reserves als eigen vermogen aangeduid. In het geval van voorzieningen is er veelal sprake van verplichtingen.
Zolang de gemeenteraad de bestemming van geoormerkt geld nog kan veranderen, is er sprake van een bestemmingsreserve. Zodra dit niet meer kan, is er sprake van een voorziening. Dit betekent bijvoorbeeld dat nog niet bestede, voor een specifiek doel ontvangen middelen verkregen van derden, tot de voorzieningen behoren (bijvoorbeeld de regeling Nieuwkomers).
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de staat van reserves wordt toegevoegd aan de jaarrekening. Aan de jaarrekening is een bijlage (4.2) toegevoegd met de toelichting op de aard en de reden van iedere mutatie in de reserves.

Het verloop in 2017 wordt in het volgende overzicht per reserve weergegeven.

tableCell9

tableCell16

tableCell38

tableCell39

tableCell40

(bedragen x € 1.000)

Nr.

Omschrijving

Saldo

Storting

Onttrekking

Saldo

per 1/1

per 31/12

tableCell37

Algemene reserve

Algemene reserve

22.741

60

-94

22.708

Totaal

Algemene reserve

22.741

60

-94

22.708

tableCell37

Bestemmingsreserves

Reserve automatisering

138

100

237

Reserve overlopende posten

671

301

-488

484

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

738

172

-111

800

Reserve digitale dienstverlening/website

77

20

97

Reserve onderhoud wegen

4.215

813

5.029

Reserve bruggen

113

44

157

Reserve onderwijshuisvesting

415

29

-44

399

Reserve onderhoud Steendijkpoldercomplex

466

75

-34

507

Reserve cultuur

17

17

Reserve onderhoud binnensportacc.

554

63

-82

534

Reserve Wmo en jeugd

950

970

-697

1.223

Reserve uitgifte particuliere graven

547

-547

0

Reserve verlenging particuliere graven

133

-133

0

Reserve aankoop grafkelders

11

-11

0

Reserve reiniging

1.256

-1.256

0

Reserve projecten gewone dienst

134

-38

96

Reserve Inburgering

67

-45

22

Reserve Combinatiefunctie

95

-18

77

Reserve woningbouw sted vern (VVSV)

216

-5

211

Reserve onderhoud kademuren

200

61

261

Reserve uitvoering sportnota

372

372

Reserve Participatie

450

578

-97

931

Reserve Innovatie Sociaal Domein

1.102

-76

1.026

Reserve Organisatieontwikkeling

250

150

-160

240

Reserve bedrijfsvoering

627

627

Totaal

Bestemmingsreserves

13.167

4.019

-3.842

13.344

Totaal

Reserves

35.909

4.079

-3.936

36.052