Toelichting passiva

Voorzieningen

Voorzieningen
Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:

  • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten;
  • bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is;
  • kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kosten egalisatie;
  • van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de desbetreffende verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De voorziening debiteuren is conform de voorschriften in mindering gebracht op de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Voor de voorziening oud-werknemers geldt hetzelfde.

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's

3.151

3.151

3.111

Egalisatievoorzieningen

333

333

394

Door derden beklemde middelen

1.113

1.113

2.345

4.597

4.597

5.850

Stand en verloop voorzieningen

Het verloop in 2017 wordt in het volgende overzicht per voorziening weergegeven.

tableCell3

tableCell9

tableCell16

tableCell38

(bedragen x € 1.000)

Nr.

Omschrijving

Saldo

Storting

Onttrekking

Saldo

per 1/1

per 31/12

tableCell37

Voorzieningen

Voorziening pensioenen wethouders

2.642

366

-296

2.712

Voorziening bovenmatig verlof

67

-67

0

Voorziening oud werknemers

90

85

-90

85

Voorziening wachtgeld wethouders

123

236

-95

264

Voorziening baggerwerk binnenhaven

321

73

394

Voorziening bodemsan overgedr gronden

50

1

51

Voorziening renovatie rioolgemalen

0

0

Voorziening grondbedrijf

0

50

50

Voorziening bewegwijzering

12

-12

0

Voorziening uitkering nabestaanden

229

-229

0

Voorziening parkeerfonds 2006

117

9

127

Voorziening riolering

945

141

1.087

Voorziening Afvalinzameling

0

466

466

Voorziening particuliere graven

0

614

614

Totaal

Voorzieningen

4.597

2.041

-789

5.850

tableCell37

Voorzieningen (activa)

Voorziening debiteuren

235

-144

92

Voorziening bijstandsvorderingen

0

0

Voorziening grondbedrijf (voorz tekort)

1.036

184

1.220

Totaal

Voorzieningen (activa)

1.271

184

-144

1.312

Totaal

Voorzieningen

5.869

2.225

-933

7.161

Voorziening pensioenen wethouders

Voor de pensioenverplichtingen van zittende en voormalige wethouders, die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, is een voorziening gevormd. De hoogte van de verplichting wordt jaarlijks op basis van actuariële berekeningen bepaald. In 2017 is de rekenrente gewijzigd, wat resulteert in een vrijval van middelen van € 236.000. Tevens heeft er onttrekking plaats gevonden van € 60.000 voor de uitbetaling van de huidige pensioenverplichtingen. Om de voorziening op peil te houden wordt jaarlijks € 150.000 gestort in de voorziening. Ook is de voorziening nabestaandenpensioen met een waarde van € 216.000 toegevoegd aan deze voorziening om een beter beheer van de pensioenverplichting mogelijk te maken.  

Voorziening bovenmatig verlof

De voorziening bovenmatig verlof wordt per 31-12-2017 gepresenteerd onder de kortlopende passiva.

Voorziening oud werknemers

In specifieke gevallen zijn vertrekregelingen overeengekomen en/of WW-verplichtingen ontstaan. In 2017 heeft dit geresulteerd in een storting van € 85.000 en een vrijval van de voorziening met een bedrag van € 90.000.

Voorziening wachtgeld wethouders

Voor de wachtgeldverplichting van (voormalige) wethouders is een voorziening gevormd. In 2017 heeft er een storting van € 236.000 (waarvan € 236.000 overheveling van de voorziening pensioen wethouders) en een onttrekking van € 95.000 plaatsgevonden. De voorziening is toereikend om aan de lopende wachtgeldverplichtingen te kunnen voldoen.

Voorziening baggerwerk binnenhaven

Periodiek vinden baggerwerkzaamheden plaats (gemiddeld eens per 3 à 4 jaar). Op basis van de resultaten van de jaarlijkse peilingen die in opdracht van de gemeente worden verricht, wordt bepaald of baggerwerk noodzakelijk is. De kosten fluctueren en zijn sterk afhankelijk van de mate van verontreiniging van het slib. Dit bepaalt namelijk waar het slib moet worden opgeslagen c.q. afgevoerd. Ook de hoeveelheid bagger kan verschillen, afhankelijk van het aantal scheepsbewegingen in de haven en de sterkte van de stromingen. Ter dekking van de kosten van deze baggerwerkzaamheden is deze voorziening ingesteld. De jaarlijkse storting bedraagt € 72.605.

Voorziening bodemsanering overgedragen gronden

Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde. De rente wordt jaarlijks toegevoegd aan de voorziening.

Voorziening grondbedrijf

Dit betreffen reserveringsovereenkomsten voor de Vlietlocatie conform de overeenkomst met Maasdelta.

Voorziening bewegwijzering

Deze voorziening is in de loop van het jaar opgeheven. Het saldo is 0, de jaarlijkse dotatie is omgezet in onderhoudsbudget.

Voorziening uitkering nabestaanden

Deze voorziening is na aftrek van een uitkering van € 13.000 in 2017 samengevoegd met de voorziening pensioen wethouders.

Voorziening parkeerfonds 2006

Dit betreft de storting van de (wettelijke) rente. Wanneer de voorziening niet binnen tien jaar wordt ingezet, dient het bedrag (inclusief de wettelijke rente) te worden teruggegeven aan diegene die een bedrag in het fonds heeft gestort.

Voorziening riolering

Deze voorziening zorgt er voor dat de middelen die bij de burger in rekening gebracht worden ten behoeve van het in stand houden van riolering, de rioolheffing, alleen met dat doel ingezet worden. (BBV artikel 44 lid 2.) Verschillen in de jaarlijkse exploitatie worden met de voorziening vereffend.

Voorziening afvalinzameling

Deze voorziening zorgt er voor dat de middelen die bij de burger in rekening gebracht worden ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval en zwerfvuil, de afvalstoffenheffing, alleen met dat doel ingezet worden. (BBV artikel 44 lid 2.) Verschillen in de jaarlijkse exploitatie worden met de voorziening vereffend.
Deze voorziening is ingesteld ter vervanging van de egalisatiereserve Reiniging, naar aanleiding van gewijzigde regelgeving van het BBV. De middelen uit de reserve zijn per 31-12-2017 overgeheveld naar deze voorziening.

Voorziening particuliere graven

Per ultimo 2017 zijn de reserves voor eigen graven en grafkelders omgezet in een voorziening particuliere graven. Dit betreft een voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (BBV artikel 44 lid 2). Jaarlijks worden aan deze voorziening de geplande bijdragen voor de exploitatie onttrokken.
Deze voorziening is ingesteld ter vervanging van de reserves uitgifte en verlenging particuliere graven en aankoop grafkelders, naar aanleiding van gewijzigde regelgeving van het BBV. De middelen uit de genoemde reserves zijn per 31-12-2017 overgeheveld naar deze voorziening.

Voorziening debiteuren

De hoogte van de voorziening debiteuren wordt statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen.

Voorziening grondbedrijf (voorzienbare tekorten)

Met het MPG 2017, dat vastgesteld is in 2017, is het voorzienbare tekort voor Kapelpolder en Noorddijk-Geerkade bijgesteld tot in totaal € 1,220 miljoen.