Toelichting passiva

Vaste schulden

(bedragen x € 1.000)

Leningen

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

Binnenlandse banken en ovg financiële instellingen

52.273

52.273

47.533

Openbare lichamen als bedoeld in art. 1.a Wet fido

7.000

7.000

7.000

59.273

59.273

54.533

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

In 2017 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. De aflossing in 2017 bedroeg € 4,7 miljoen. De met de vaste schulden samenhangende rentelasten bedragen in 2017 € 1,4 miljoen.

Openbare lichamen als bedoeld in art. 1a Wet fido

Er hebben in 2017 geen aflossingen plaatsgevonden op de lening van de Provincie Drenthe.