Voorziening riolering

A.90123

Voorziening particuliere graven

Naam

Voorziening riolering

Soort voorziening

Voorziening door derden beklemde middelen

Nummer

90121

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende exploitatielasten van de riolering

Startdatum

2014

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Gemeentelijk Rioleringsplan

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten riolering

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2017

945

Storting:

Egalisatie uitgaven riolering

onderbesteding kapitaallasten

141

Vrijval:

-

Onttrekking:

-

Boekwaarde per 31 december 2017

1.087