Bestemmingsreserve overlopende posten

A.80103

Reserve overlopende posten

Naam reserve

Bestemmingsreserve overlopende posten

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80103

Doel

Overheveling van (met name incidenteel) budget naar een volgend exploitatiejaar.

Startdatum

2005

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Afhankelijk van het overgehevelde budget

Voeding van de reserve

Een storting vanuit de exploitatie is mogelijk voor zaken van cyclisch onderhoud, incidentele projecten of prioriteiten onder de voorwaarde dat de bestuurlijke en maatschappelijke noodzaak tot uitvoering aanwezig blijft.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

niet van toepassing

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde per 31 december 2016

671

Storting:

-

motie "spelen in Maassluis"

45

opvang statushouders

201

sanitaire voorziening Groote kerk

25

onbenut budget vergroening schoolpleinen

30

Onttrekking:

-

statushouders

-103

schilderwerk Steendijkpolder

-91

maatschappelijke opvang

-14

vrijval onderuitputting Algemene Uitkering 2016

-280

Boekwaarde per 31 december 2017

484