Top 10 grootste risico's

Belangrijkste risico's gemeente Maassluis

Om de risico's van Gemeente Maassluis in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van de webapplicatie NARIS  waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld.
In het onderstaande overzicht worden de tien risico's gepresenteerd die de hoogste invloed hebben op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Belangrijk is om te weten dat het risicoprofiel een momentopname is. Via de planning- en control documenten, waaronder jaarstukken, wordt gerapporteerd over de wijzigingen.

Rek 2017

Begr 2017

project/gebied

Risico

Kans (2)

Invloed

Positie (1)

1

1

De Dijk

De opbrengst die geraamd is, wordt niet gehaald

2

7,2%

2

2

Kademuren, bruggen en overige kunstwerken

Calamiteit door achterstallig onderhoud civiele kunstwerken

2

6,3%

3

10+

Bedrijfsvoering

Fiscale naheffingen

4

5,1%

4

3

Jeugdzorg

Groei van volume door meer afgegeven indicaties.

4

4,6%

5

4

Gemeentefonds

Negatieve afwijkingen gemeentefonds

3

3,8%

6

5

Projecten

Renterisico door vertraging projecten

2

3,2%

7

8

Bedrijfsvoering

Volgen verkeerde procedure inkoop- en aanbesteding

4

2,7%

8

10+

BUIG

Tekort op inkomensdeel BUIG door onvoldoende bijstelling rijksbudget

4

2,3%

9

10+

Bedrijfsvoering

Toename van re-integratietrajecten van Werk naar Werk of ontslagtrajecten.

4

2,1%

10

10+

Bedrijfsvoering

Samenwerking MVS levert niet de gewenste efficiency voordelen op

3

2,1%

1) toelichting 10+: deze risico’s maakten in de begroting 2017 al onderdeel uit van het risicoprofiel,

maar vielen buiten de top 10

2) kansklasse: 1=laagste kans; 5= hoogste kans