Visie grondbeleid

Op 17 april 2012 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie 2012-2025 vastgesteld. In dit document heeft de gemeente Maassluis uiteengezet welk grondbeleid men wenst te voeren om de ruimtelijke doelstellingen te realiseren.
De kernopdracht is het streven naar een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat, wat een belangrijke vestigingsfactor is voor zowel bedrijven als huishoudens. Daarbij gaan wij uit van een duurzame en kwalitatieve groei van de stad. Kwantitatieve groei van de stad is geen doel op zich. Er wordt gestreefd naar een duurzame en beheerste ontwikkeling van de stad.

Op 2 april 2013 zijn de uitgangspunten van de Nota Bovenwijkse voorzieningen vastgesteld door de Raad. De gemeente Maassluis gebruikt deze nota als:

  1. Kader om tot anterieure afspraken te komen rondom bijdragen ten behoeve van bovenplanse kosten (bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkelingen);
  2. Kader om tot eventueel dwingend kostenverhaal ter realisering van bovenwijkse voorzieningen te komen, waarmee een onderbouwing gegeven wordt van toe te passen criteria.