Uitvoering van het grondbeleid

Met het vaststellen van de Structuurvisie heeft de gemeente grotendeels haar grondbeleid per locatie beschreven. Voor de gronden die de gemeente Maassluis reeds in bezit heeft, is de intentie om deze gereed te maken voor uitgifte. Het gaat hierbij om de gronden gelegen op de bedrijventerreinen De Dijk en de Kapelpolder. De resterende locatie RK-kerk binnenstad maakt onderdeel uit van het project Sluispolder-West, waarover wij met Maasdelta overeenstemming hebben bereikt en waarvoor een Richtinggevend kader op 8 juli 2014 door de raad is vastgesteld.

Voor de overige initiatieven hanteert de gemeente Maassluis een passief grondbeleid waarbij de werkwijze direct aansluit op de Wro en het Bro. De gemeente wil initiatiefnemers faciliteren indien de plannen passen binnen een goede ruimtelijke ordening zoals vastgelegd in de Structuurvisie, andere beleidsdocumenten en indien alle gemeentelijke kosten kunnen worden verhaald. Deze afspraken zullen bij voorkeur worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst, zodat een exploitatieplan overbodig is.