Actuele prognose

Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de netto contante waarde (NCW) van het MPG 2017 en MPG 2018 weer:

Voor alle tabellen geldt dat een ‘minnetje’ een positief resultaat weergeeft tenzij anders vermeld.

(bedragen x € 1.000)

Totaaloverzicht NCW

NCW MPG 2017
per 01-01-2016

NCW MPG 2017
per 01-01-2017

NCW MPG 2018
per 01-01-2017

Het Balkon

-613

-625

-677

V

De Dijk

-395

-403

-341

V

Kapelpolder

878

896

1.087

N

Koningshoek

-35

-36

-9

V

Noorddijk/ Geerkade

133

136

133

N

Totaal resultaat NCW

-32

-32

193

N

Voorzieningen ten behoeve van verwacht negatief resultaat

NCW MPG 2017

Jaarrekening 2016

NCW MPG 2018

Kapelpolder

878

906

1.087

Noorddijk/Geerkade

133

131

133

Totaal aan voorzieningen

1.011

1.037

1.220

Resultaat incl. voorzieningen

-1.043

-1.069

-1.027

V

Voor een juiste vergelijking is de NCW per 1-1-2016 toegebracht naar het prijspeil 1-1-2017

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo van alle grondcomplexen € 193.000 negatief is. Uitgaande van de getroffen voorziening, voor de projecten met een verwacht negatief resultaat, is het totaal aan NCW € 1.027.000 Ten opzichte van het Jaarrekening 2016 is het resultaat, inclusief voorzieningen afgenomen met € 42.000.

De groeiende vraag naar woningen en de daarmee ontstane krapte op de woningmarkt is de belangrijkste ontwikkeling in 2016 die doorzet in 2017. In een aantal regio’s is op zowel de markt voor bestaande woningen als op de nieuwbouwmarkt de vraag groter dan het aanbod. Tot en met 2040 zal het aantal huishoudens in Nederland met circa 1,0 miljoen toenemen. Echter zullen naar verwachting de regionale verschillen verder toenemen, voornamelijk op toplocaties (G4) zullen de vraag en prijzen blijven stijgen. Ook zien we in Maassluis een toenemende vraag naar nieuwbouw. Bij de projecten Balkon en Wilgenrijk zijn de verkoopcijfers gunstig. Het Balkon haalt deels de achterstand van de afgelopen jaren in, met een forse prognose van oplevering van woningen in de jaren 2018 en 2019. De verkoop in Wilgenrijk loopt voor op de verwachting en een nieuw project als de Kade heeft veel vertrouwen in een goede afzet van de geprognosticeerde woningbouw.
De aantrekkende economie komt ook tot uiting in de commerciële vastgoedmarkt. Zowel in de kantorenmarkt, de bedrijfsruimtemarkt als de winkelmarkt is een toenemende interesse voor toplocaties (centrum G4). Op winkellocaties vragen consumenten steeds meer om een totaalbeleving. Dit is in Maassluis terug te zien bij het winkelcentrum Koningshoek. Omdat vrijwel alle units zijn verhuurd, wordt de tweede fase nieuwbouw versneld uitgevoerd.
Ten opzichte van voorgaande jaren is de economische groei waarneembaar op de bedrijfsruimtemarkt. Het verschil tussen vraag en aanbod is in 2016 licht teruggelopen. De groei is wederom zichtbaar op de toplocaties, de basis en matige locaties blijven nog wat achter. Kijkend naar het jaar 2017 en vooruit kijkend naar 2018 is de verwachting dat de lijn uit 2016 verder wordt doorgezet. De bedrijfsruimtemarkt zal zich op deze toplocaties verder positief blijven ontwikkelen. De basislocaties, ook wel secundaire locaties genoemd, zullen als gevolg van de ontstane schaarste op de primaire locaties naar verwachting op de korte termijn een lichte verkoopstijging laten zien. Zo is ook de interesse naar bedrijfskavels bij project de Dijk toegenomen.