Kengetallen

(bedragen x € 1,- mln.)

Bron

Realisatie

Norm begroting

2016

2017

2017

Rente risiconorm

Wet fido

18,3

18,0

18,0

Kasgeldlimiet

Wet fido

7,8

7,7

7,7

Schatkist bankieren drempel

Wet fido

0,7

0,7

0,7

Kredietwaardigheid financiële instellingen

Financierings-

Geen gelden

Geen gelden

Triple A

uitgezette middelen

statuut

uitgezet

uitgezet