Lokale heffingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De OZB-opbrengst in Maassluis is in 2017 ten opzichte van 2016, conform de begrotingsrichtlijnen en de Kadernota, met 2,3% gestegen.

De aanpassing van de OZB-tarieven is daarnaast afhankelijk van de waardeontwikkeling van de onroerende zaken in Maassluis. De herwaardering vindt modelmatig plaats op basis van marktgegevens, landelijke richtlijnen en instructies/ controles van de Waarderingskamer. Gemiddeld lag de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen (bedrijven, winkels, etc.) in 2017 respectievelijk 2,00% hoger en 0,50% lager dan in 2016.  

De toe- of afname van het aantal onroerende zaken door nieuwbouw of sloop (de zogeheten areaalontwikkeling) wordt, zoals de wet dat voorschrijft, buiten de berekening van de tarieven gehouden. Dit betekent dat indien er per saldo een toename is van het aantal onroerende zaken, en daarmee WOZ-waarde, dit extra inkomsten zijn, bovenop de begrote OZB-opbrengst. Omgekeerd betekent een afname dat de inkomsten lager zijn.