Lokale heffingen

Reinigingsrechten / afvalstoffenheffing

De reinigingsheffingen kunnen worden onderverdeeld in een afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

De afvalstoffenheffing wordt, op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer, geheven van huishoudens. Reinigingsrecht wordt daarentegen geheven van bedrijven. Het verschil tussen reinigingsrechten en afvalstoffenheffing is dat het reinigingsrecht een zogeheten retributie is, terwijl de afvalstoffenheffing een belasting is.

De gemeente heeft namelijk de verplichting om het afval van huishoudens in te zamelen. Bedrijven hebben daarentegen de keuze om hun afval door de gemeente te laten ophalen, of door een commerciële afvalophaaldienst. Het heffen van een belasting is daarom niet toegestaan, het in rekening brengen van reinigingsrecht voor verstrekte diensten (het ophalen van bedrijfsafval) echter wel.

Voor zowel het reinigingsrecht als de afvalstoffenheffing geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overschrijden. Het gemeentebestuur mag de heffingsgrondslag en de heffingsmaatstaf bijvoorbeeld zelf bepalen.

Huishoudelijk afval

De kosten van de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zijn in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. Ook in de jaren na 2017 zullen de kosten stijgen. Dit is voornamelijk vanwege de vervangingsopgave van het huidige areaal ondergrondse containers die in de komende jaren aan vervanging toe zullen zijn. Daarnaast vielen vooral de hogere personeelslasten op. De impact hiervan is bij arbeidsintensieve taakvelden als de reiniging altijd wat groter. Verder vielen in 2017 de afvoer- en stortkosten tegen. Na de nieuwe aanbesteding is de verwachting dat deze weer licht zullen afnemen.

Na enkele jaren van stagnatie en zelfs verlaging van de tarieven zijn in 2017 de tarieven weer gestegen. De tariefstijging bedroeg circa 4%: het tarief voor een meerpersoonshuishouden steeg van € 289,- naar € 300,- per jaar en dat van een eenpersoonshuishouden van € 249,- naar € 258,- per jaar.

In de exploitatie van de afvalinzameling wordt (een deel van) een aantal taken gedekt die niet meer geraamd worden op het product huishoudelijk afval, maar elders in de begroting tot uitdrukking komen. Dit principe is niet anders dan voorgaande jaren, maar naar aanleiding van de gewijzigde BBV voorschriften is enkel de plaats waar de kosten worden verantwoord gewijzigd. In onderstaande tabel worden deze lasten verzameld en inzichtelijk gemaakt.

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Lasten totaal

Overige inkomsten

Leges

Baten totaal

% Kosten dekkendheid

Verwijderen huishoudelijk afval

3.093.947

749.472

382.287

4.225.706

-226.030

-4.099.387

-4.325.417

Straatreiniging (65%)

390.258

117.428

507.686

0

Kwijtschelding gem.belastingen (100%)

352.050

6.184

358.234

0

Duurzaamheids-centrum

23.460

23.460

0

Mutatie reserve

0

-789.668

-789.668

Totaal

3.859.714

873.084

382.287

5.115.086

-1.015.698

-4.099.387

-5.115.086

100%

Bedrijfsafval

De exploitatie van bedrijfsafval komt steeds meer onder druk te staan. Het aantal contracten is stabiel, echter de kosten stijgen. De tarieven stegen in 2017 met 2,7% ten opzichte van de tarieven van 2016.

Voor het inzamelen van bedrijfsafval worden de lasten geraamd op de kostenplaats 'verwijderen bedrijfsafval'. Vervolgens wordt er extracomptabel overhead aan toegerekend. De inkomsten zijn bijeengebracht door de reinigingsrechten die geheven worden van de gecontracteerde bedrijven.

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Lasten totaal

Overige inkomsten

Reinigings recht

Baten totaal

% Kosten dekkendheid

Verwijderen bedrijfsafval

179.872

97.779

277.651

-1.114

-262.168

-263.282

95%