Wat heeft het gekost?

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Sport en cultuur

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2017

Binnensportaccommodaties

3.862

224

3.638

0

0

3.638

Zwembad

507

406

101

40

101

40

Buitensportaccommodaties

1.816

804

1.012

15

42

985

Bibliotheek

0

0

0

0

0

0

Kunstzinnige vorming

0

0

0

0

0

0

Theatervoorzieningen

90

60

30

0

0

30

Musea

15

8

7

0

0

7

Welzijnsaccommodaties

205

197

8

0

0

8

Historische gebouwen, molens en carillon

10

10

0

0

0

0

Afdelingskostenplaatsen

30

0

30

0

0

30

Totaal

6.535

1.709

4.826

55

142

4.738

Toelichting

Binnensportaccommodaties
Er wordt een nieuwe sportzaal gerealiseerd in Sluispolder-West. Oplevering vindt naar verwachting medio 2018 plaats, vandaar dat nodig is om het saldo ultimo 2017 (€ 1,3 mln.) over te hevelen naar 2018.
Ter uitvoering van de Sportnota 2013 zijn in de begroting onder andere investeringsbedragen opgenomen voor de kleedkamersubsidieregeling en een nieuwe sportzaal aan de Sportlaan. Na de besluitvorming over toekenning van kleedkamersubsidies aan VDL, MSV’71 en MHV Evergreen resteert nog een saldo voor deze regeling van circa € 9 ton. Voor de sportzaal aan de Sportlaan is vooralsnog een bedrag geraamd (n.a.v. de Sportnota) van € 1,3 miljoen wat nog openstaat omdat de uitvoering nog niet concreet is geworden.

Zwembad
Voortvloeiend uit de financiële verwerking van het besluit om te investeren in een aantrekkelijker zwembad dient een krediet te worden bijgeraamd (met € 37.700) en moet een andere nog worden af geraamd (met € 100.000). Verder is naar aanleiding van dit zelfde besluit in 2017 uitvoering gegeven aan de investeringen in een nieuwe glijbaan, luchtbehandelingskast, aanpassingen bij het peuter- & kleuterbad en het recreatiebad. De restantsaldi op deze kredieten worden bij en af geraamd. Een van de geplande investeringen 2017 (ad. € 40.000) wordt in uitvoering genomen in 2018.

Buitensportaccommodaties
Op de terreinen van MSV en Excelsior zijn een tweetal grasvelden gerenoveerd voor een lager bedrag dan daarvoor geraamd was. Dit verschil wordt afgeraamd. De investeringen in kunstgras bij Evergreen en Excelsior moeten nog afgerond worden. Dat zal pas in 2018 gaan gebeuren. Daarnaast staan nog enkele begrote kleedkamersubsidies als restantkrediet beschikbaar. Ook dit zal naar verwachting in 2018 afgerond worden.