Wat heeft het gekost?

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling en economie

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2017

Stadsvernieuwing en -ontwikkeling

0

-27

27

0

0

27

Overige Volkshuisvesting

92

0

92

0

0

92

Totaal

92

-27

119

0

0

119

Toelichting

Stadsvernieuwing en -ontwikkeling

Het saldo betreft het voorbereidingskrediet Lidl, Steendijkpolder. In 2017 zijn de gerealiseerde kosten ten laste van de exploitatie gebracht. De boekwaarde is daarmee nihil. Er is met Lidl Nederland GnbH een anterieure overeenkomst afgesloten. De historische kosten worden in 2018 hiermee gecompenseerd.

Overige volkshuisvesting

Dit krediet is betrokken bij het project virtuele werkplekken, aan dit project wordt een vervolg gegeven in 2018.