Wegen

Beleidskader

Het beleid is vastgelegd in de VOR (Visie Openbare Ruimte 2015-2030), de Wegenstructuurvisie Maassluis 2010-2025 en de aanpak van de parkeerproblematiek en woon-school routes.

Het Wegenbeheerplan is het kader voor het beheer van de openbare verharding. Het nieuwe reeds vastgestelde Wegenbeheerplan loopt van 2017 tot en met 2021.

Het is de taak van de gemeente om efficiënt en met een vooruitziende blik onderhoud uit te voeren en op deze wijze invulling te geven aan de zorgplicht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De hoofddoelen van het Wegenbeheerplan zijn conserverend beheer (het in stand houden van het bestaande) en ontwikkelingsbeheer (het uitvoeren van nieuw vastgesteld beleid). Het conserverend beheer bestaat uit storingsonderhoud (kleinschalige reparatiewerkzaamheden), groot onderhoud (bijvoorbeeld herstraten of opnieuw asfalteren) en reconstructies. Het ontwikkelingsbeheer wordt zo veel mogelijk toegepast bij groot onderhoud en reconstructies van de verhardingen. Het voordeel hiervan is, dat er minder kapitaalvernietiging plaatsvindt en dat er minder overlast voor inwoners, bedrijven en bezoekers ervaren wordt. In het Wegenbeheerplan is opgenomen dat er duurzaam wegenbeheer wordt toegepast op onder meer het gebied van geluid, milieu en bodem.

Kwaliteitsniveau

Om de staat van de wegen goed in beeld te hebben en daar adequaat onderhoud op te kunnen plegen wordt het gehele areaal om de twee jaar onderworpen aan een globale visuele weg-inspectie (de laatste heeft plaatsgevonden in november 2017). De resultaten worden samengevat in een goed-matig-slecht verhouding.

Daarnaast wordt ieder jaar een globale schouw van de bestaande verhardingen uitgevoerd. De gemeente heeft circa 1,3 miljoen m2 aan verschillende soorten verharding in beheer. Deze oppervlakte is te verdelen in goede, matige en slechte gedeelten. Onderstaande tabel geeft het bestaande kwaliteitsniveau van de wegtypen weer. De classificatie is conform de CROW richtlijnen. Dit vormt de basis voor de prioritering van het onderhoud. In 2017 is extra aandacht besteedt aan het verbeteren van de kwaliteit van de fiets-, en voetpaden. Hiermee is ook invulling gegeven aan de motie nummer 13 d.d. 9 november 2016, "incidentele aanpak stoeptegels". In 2017 is hiervoor eenmalig een extra budget van € 28.000 voor vrijgemaakt.

Verhardingssoort

Goed 0 t/m 3

Matig 4 t/m 6

Slecht 7 t/m 9

2017

2015

2017

2015

2017

2015

Asfalt

82%

68%

5%

16%

13%

16%

Elementen beton

56%

55%

33%

37%

11%

8%

Elementen gebakken

44%

46%

39%

41%

17%

14%

Tegels

32%

34%

57%

52%

11%

13%

Diversen

44%

49%

39%

37%

13%

14%

Totaal

52%

50%

35%

37%

13%

13%

In de voorgaande figuur is te zien dat er gemiddeld in 2017 een beperkte vooruitgang ten opzichte van 2015 van het gehele areaal is opgetreden. Specifiek ten aanzien van asfaltverharding is een verbetering van kwaliteit te zien (lager percentage slechte wegvakken) ten opzichte van 2015, hetgeen grotendeels het gevolg is van de reconstructie Laan 1940-1945.  Mede door de extra impuls voor de fiets- en voetpaden is het percentage "slecht" iets gedaald. Er is bij de tegelverhardingen wel een toename van de kwaliteit "matig" hetgeen aandacht vraagt voor de komende jaren. Duidelijk is dat met name de kwaliteit "slecht" van de rijwegen (elementen beton/gebakken) aan het toenemen is en er in de nabije toekomst nog meer aan onderhoud moet worden gedaan om dat percentage terug te dringen.

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

Begroting

Rekening

Investeringen

Onderhoud wegen

2017

2017

2017

Wegen, straten, pleinen en verkeersaders

1.890

1.053

1.098

Overige uitgaven wegen

Straatmeubilair

70

47

0

Gladheidsbestrijding

61

80

0

Verkeer en invalidenparkeerkaarten

227

227

0

Totaal

2.249

1.408

1.098

(bedragen x € 1.000)

Reserve onderhoud wegen

stand 1 januari 2017

4.215

toevoeging 2017

813

onttrekking 2017

0

stand 31 december 2017

5.029