Riolering en water

De gemeente heeft wettelijke verplichtingen op het gebied van stedelijk afvalwater,
hemelwater en grondwater. De gemeente heeft de verplichting de daarbij horende voorzieningen (kapitaalgoederen) in een goede staat te houden.

Beleidskader

In 2014 is het gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018 (GRP) vastgesteld. In dit GRP wordt het beleid en beheer voor genoemde periode uiteengezet. Verschillende andere ‘plannen’ liggen ten grondslag aan of hebben een relatie met dit rioleringsplan, zoals: de duurzaamheidsvisie 2012-2015, het waterplan 2008-2015, het basisrioleringsplan, de aansluitverordening riolering en het uitvoeringsprogramma buitenruimte. Uitgangspunt is dat de onderhoudstoestand van objecten geen risico vormt voor de omgeving en het functioneren van het rioolstelsel. Aspecten die belangrijk zijn bij effectief beheer is het inzicht in de omvang, toestand en de werking van objecten.

Bij uitvoeren van maatregelen aan de riolering wordt te allen tijde een afweging gemaakt op basis van de kwaliteit van het object ten opzichte van leeftijd, functie en de kwaliteit van de aangrenzende objecten. De kwaliteit wordt bepaald op basis van een (visuele) inspectie conform de daarvoor geldende normen. Eventueel noodzakelijke maatregelen worden op basis van ervaring en een risico-inschatting bepaald. Hierbij geldt het uitgangspunt dat een riool pas wordt vervangen wanneer de kwaliteit daar aanleiding toe geeft. Uitzondering hierop is het vervangen van objecten bij weg reconstructies en bij herstructurering. In deze gevallen kan het maatschappelijk belang zwaarder wegen. Weg reconstructies en herstratingsgebieden zijn vaak doorslaggevend in de prioritering van de projecten.
Beheer en onderhoud vinden plaats conform het principe "effectief beheren". Uiteindelijk krijgt het maatregelpakket een plaats in het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Buitenruimte. Het onderhoudsproces volgens het principe "effectief beheren" wordt binnen het nieuwe GRP verder geoptimaliseerd.
De beleidsvoornemens zijn uitgewerkt aan de hand van thema's, te weten:

  1. beschermen van de volksgezondheid;
  2. beperken van de milieubelasting;
  3. lozingenbeleid;
  4. wateroverlast bij regen;
  5. helpen bij grondwateroverlast;
  6. effectief beheer;
  7. samenwerking.

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

Begroting

Rekening

Investeringen

Gemeentelijke Watertaken

2017

2017

2017

Waterketen

Riolering

2.176

2.199

1.472

Watersysteem

Hemelwaterbeheer

p.m.

-

-

Grondwaterbeheer

p.m.

-

-

Totaal

2.176

2.199

1.472

(bedragen x € 1.000)

Voorziening riolering

stand 1 januari 2017

945

toevoeging 2017

141

onttrekking 2017

0

stand 31 december 2017

1.087