Civiele kunstwerken

Onder civiele kunstwerken wordt in deze paragraaf verstaan de civieltechnische objecten in de buitenruimte. Hierbij kan worden gedacht aan bruggen, tunnels en kades, maar ook keermuren en trapconstructies. Per onderwerp zijn of worden beheerplannen opgesteld.

Beleidskader

Kademuren

In mei 2013 werd het Beheerplan Kademuren 2013-2017 vastgesteld. Eind 2014 is de actualisatie beheerplan kademuren 2013-2017 vastgesteld. In 2018 zal een Beheerplan Kunstwerken worden opgesteld voor de periode 2019-2023 waarin alle kunstwerken integraal zijn opgenomen.

De hoofddoelen voor Kademuren zijn conserverend beheer (ofwel het in stand houden van wat we hebben) en ontwikkelingsbeheer (ofwel het uitvoeren van nieuw vastgesteld beleid). Afgeleide doelstelling hiervan is: door tijdige signalering het voorkomen van financiële pieken en veiligheidsrisico’s. De kademuren zijn allen gemeentelijke monumenten, hiermee wordt bij onderhoud, renovatie en reconstructie rekening gehouden.
Binnen de gemeentegrens is een groot aantal kademuren aanwezig met een totale lengte van circa 3.350 meter. Hiervan is 2.686 meter in beheer van de gemeente. De kwaliteit wordt benoemd met de rest levensduur: meer dan 20 jaar, tussen de 5 en 20 jaar, of minder dan 5 jaar. Voor de laatste categorie vindt uitgebreid onderzoek naar de stabiliteit plaats.
De informatie over de onderhoudstoestand van de kademuren, die verkregen wordt uit de schouw-, en inspectieresultaten, is in 2017 verder uitgebreid met het uitvoeren van maandelijkse deformatiemetingen. Uiterlijke gebreken zoals scheuren en verzakkingen worden veelal vooraf gegaan door nog nauwelijks zichtbare deformaties. Voor de binnen-, en buitenhaven is daarom nu een fijnmazig meetnetwerk opgezet om, op de millimeter nauwkeurig, de bewegingen van de kademuren te kunnen monitoren en daarmee tijdig geïnformeerd te worden over oneigenlijke afwijkingen van de kademuren.

Bruggen en onderdoorgangen

Zoals bij al het beheer wordt bij bruggen en onderdoorgangen onderscheid gemaakt tussen conserverend beheer en ontwikkelingsbeheer. Conserverend beheer richt zich in hoofdzaak op technisch noodzakelijke acties om het areaal in stand te houden. Ontwikkelingsbeheer voegt daar acties aan toe om nieuwe ambities ten aanzien van het areaal te bereiken; ambities zoals onder meer bepaald worden met de “Visie openbare ruimte” (VOR), duurzaamheidsbeleid, of voortvloeiend uit specifieke gebiedsontwikkeling- of herinrichtingsbesluiten, maar ook door wijziging in wet- en regelgeving. De kwaliteit van de civieltechnische kunstwerken wordt aan de hand van vier aspecten beschreven: Veiligheid, Functionaliteit, Gebruikswaarde en Restlevensduur. De specifieke beheeracties die voortvloeien uit de beschreven kwaliteitsniveaus voor de civieltechnische kunstwerken zijn verder uitgewerkt in het "Beheerplan bruggen en onderdoorgangen 2015-2019". In 2018 zal een Beheerplan Kunstwerken worden opgesteld voor de periode 2019-2023 waarin alle kunstwerken integraal zijn opgenomen.

In oktober 2017 zijn alle vaste en beweegbare bruggen technisch geïnspecteerd. De resultaten daaruit vormen de basis voor de uit te voeren onderhoudsmaatregelen , maar vormen ook de basis voor het in 2018 op te stellen Beheerplan Kunstwerken.
Medio juni 2017 is heeft de oplevering plaatsgevonden van het beweegbaar maken van de Lijndraaiersbrug. Daarnaast is de  brug nu ook voorzien van een slagboominstallatie. De bediening van de brug tijdens het vaarseizoen wordt gedaan door de vrijwilligers van deStichting Monstersche Sluis waarvoor ook een overeenkomst is afgesloten.

Overige civiel technische kunstwerken

De beleidskaders voor overige kunstwerken sluiten aan op conserverend beheer en ontwikkelingsbeheer zoals hierboven omschreven. Een belangrijke beleidscomponent is ook hier de Visie Openbare Ruimte (VOR).

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

Begroting

Rekening

Investeringen

Havens en watergangen

2017

2017

2017

Havens

577

451

555

Totaal

577

451

555

(bedragen x € 1.000)

Begroting

Rekening

Investeringen

Bruggen, tunnels en viaducten

2017

2017

2017

Bruggen

330

327

673

Totaal

330

327

673

(bedragen x € 1.000)

Reserve bruggen

stand 1 januari 2017

113

toevoeging 2017

44

onttrekking 2017

0

stand 31 december 2017

157

(bedragen x € 1.000)

Reserve onderhoud kademuren

stand 1 januari 2017

200

toevoeging 2017

61

onttrekking 2017

0

stand 31 december 2017

261