Uitvoeringsprogramma buitenruimten

Op basis van de verschillende beheerplannen wordt er jaarlijks een uitvoeringsprogramma buitenruimte opgesteld. Met dit uitvoeringsprogramma wordt getracht de uitvoering van de beheerplannen in een jaar op elkaar af te stemmen en hiermee zoveel mogelijk integraal aan te pakken.
Het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Buitenruimte is sinds 2015 uitgebreider dan de Uitvoeringsplannen van de jaren daarvoor, omdat er ook een meerjarige doorkijk voor beheerprojecten in is opgenomen. Deze werkwijze geeft inzicht in de actuele prioriteiten en wat er in latere jaren op het beheerbordje terecht gaat komen. De basis voor het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte wordt gevormd door de beschikbare beheerplannen, begrotingsproducten en begrotingsposten.
Bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte wordt gebruik gemaakt van actuele vragen uit:

  • onderzoeks- en inspectiegegevens;
  • analyse van klachten en meldingen;
  • de stand en evaluatie van het uitvoeringsprogramma van het vorige jaar;
  • lopende of nieuwe gebiedsontwikkelingen, nieuwe bestuurlijke besluiten, c.q. nieuw beleid.

Informatie, wensen en noodzakelijkheid van onderhoudswerkzaamheden worden geïnventariseerd en waar mogelijk geografisch gecombineerd, zodat projecten integraal kunnen worden opgepakt. De prioritering van de projecten wordt bepaald met de argumenten: technische noodzaak, veiligheid, functionaliteit, efficiency, overlastbeperking, contractuele verplichting en overige bestuurlijke doelen. Onderstaand enkele gebieden waarin projecten uit het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2017 in uitvoering zijn gegaan:

  • Herinrichting Sluispolder-West fase 1
  • Stationspleinen Hoekse Lijn
  • Riolering Binnenstad
  • Riolering Steendijkpolder