Groen en speelgelegenheden

Groen zorgt voor een gezonde en prettige leefomgeving en draagt bij aan het woongenot van bewoners. Groen faciliteert verschillende functies in de openbare ruimte, zoals ruimte voor wandelroutes en ontmoetingsplekken en zorgt het voor geleiding van verkeersroutes. Openbaar groen heeft een grote invloed op de waardering van de openbare ruimte en biedt het flora en fauna de ruimte om zich te ontwikkelen.

Beleidskader

Groen

In de Visie Openbare Ruimte Maassluis 2030 is op basis van ruimtelijke en functionele aspecten de "Maat van Maassluis" vastgesteld. Het zogeheten "glas in lood". Op basis van deze indeling wordt het groen op gedifferentieerde kwaliteitsniveaus onderhouden. Deze visie wordt in het nog vast te stellen Beheerplan Groen en binnenwater nader uitgewerkt. De gemeente heeft de taak om doelmatig en met een vooruitziende blik onderhoud uit te voeren aan het openbare groen. Kapitaalvernietiging moet worden voorkomen en het openbaar groen moet veilig zijn voor de mensen die er gebruik van maken. Het beheerplan vormt de basis voor de onderhoudswerkzaamheden die door, of onder verantwoordelijkheid van het Stadsbedrijf uitgevoerd worden.

Boombeheer

De laatste jaren heeft het boombestand in Maassluis te lijden onder een aantal ziektes en plagen zoals bijvoorbeeld de iepziekte en de kastanjebloedingsziekte. De betreffende soorten zullen intensiever gemonitord worden om verder verspreiding van de ziektes te voorkomen en de veiligheid voor de omgeving te garanderen. In 2017 is een groot aantal iepen noodgedwongen gerooid vanwege de iepziekte.  De bomen zijn vervangen door iepziekteresistente iepenvarieteiten of een andere soort bomen.

Spelen

Maassluis heeft circa 120 grotere of kleinere speelplekken en verharde trapvelden in beheer. Voor het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de speelplaatsen en speeltoestellen is het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) van toepassing. In 2017 is het Actieplan spelen Maassluis 2018-2028 opgesteld. Dit document vormt de leidraad om de komende jaren de speelruimte in Maassluis te vergroenen, aan te laten sluiten bij behoefte van de kinderen en jeugd en toegankelijker te maken voor mindervaliden.

Driemaandelijks worden alle speelgelegenheden gekeurd. Het onderhoud aan speeltoestellen bestaat uit periodiek onderhoud en storingsonderhoud.

Areaal Spelen

123 speelplekken
463 speelwerktuigen
1 skatepark
2 trapvelden kunstgras
20 verharde basketbal/voetbalpleinen

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000)

Begroting

Rekening

Investeringen

Uitgaven Groen

2017

2017

2017

Openbaar Groen

1.186

1.465

138

Openlucht Recreatie

390

389

10

Totaal Groen

1.576

1.854

148

Uitgaven speelgelegenheden

Speelgelegenheden

213

225

0

Totaal

1.789

2.079

148

In programma Beheer en Duurzaamheid zijn de jaarlijkse budgetten opgenomen voor dit taakveld. De werkzaamheden op het gebied van onderhoud van groenstructuur en speelgelegenheden worden binnen deze regulier opgenomen budgetten uitgevoerd.