Wat heeft het gekost?

Analyse saldo per programma

(bedragen x € 1.000)

Toelichting

Afwijking

Mutaties naar aanleiding van jaarrekening 2016

N

Mutaties Bestuursrapportage I januari - april 2017

143

N

Mutaties Bestuursrapportage II mei - augustus 2017

163

N

Mutaties Eindejaarsbericht september - november 2017

1.015

N

(bedragen x € 1.000)

Toelichting

Afwijking

Personele overhead

Binnen de bedrijfsvoering zijn extra personeels- en inhuurkosten gemaakt als gevolg van vervanging bij ziekte en extra ondersteuning bij projecten.

434

N

De hostingskosten bedrijfsvoering Stroomopwaarts zijn lager (710 V) uitgevallen dan vooraf was ingeschat. Het voordelig resultaat over 2016 (291 N) en 2017 (337 N) wordt voor toekomstige grote uitgaven gestort in de reserve Bedrijfsvoering.

-82

V

Huisvesting stadhuis

Het product wordt overschreden door incidentele hogere uitgaven voor energie en onderhoud aan het stadhuis.

10

N

Automatisering

De kosten voor automatisering zijn lager (74 V) uitgevallen door een niet geraamde opbrengst van derden en het nog niet geheel uitgevoerde project 'virtuele werkplek'. Ten behoeve van de verdere implementatie van dit project vindt er een eenmalige storting (38 N) plaats in de reserve automatisering.

-36

V

Apparaatslasten

Binnen het programma overhead is op de onderdelen wagenpark, huisvesting Heldringstraat en publieksdienstverlening rechtstreeks in het primaire proces geschreven in tegenstelling tot de raming in het programma overhead. In de programma's burger, bestuur en veiligheid en beheer en duurzaamheid leidt dit tot hogere apparaatslasten. Op het programma overhead ontstaat hierdoor een voordeel.

-294

V

Overige verschillen

1

N

Totaal

33

N