Wat heeft het gekost?

Investeringen

Toelichting

(bedragen x € 1.000)

Overhead

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2017

Stadhuis

859

767

93

20

-20

133

Facilitaire kosten

99

33

67

0

0

67

Automatiseringskosten

493

171

323

0

0

323

Totaal

1.452

970

482

20

-20

522

Stadhuis
Nog niet alle kosten voor de verbouwing van de vleugel van het Stadhuis voor de politiepost en de afdeling Openbare Orde en Veiligheid zijn binnen. De investering zal begin 2018 volledig worden afgesloten. Wel is gebleken dat er iets hogere uitgaven voor aanpassingen van de vleugel zijn gemaakt en minder voor de begeleiding- en installatiekosten. Binnen de huidige kredieten wordt dit budgetneutraal met elkaar vereffend.
Verder is de gevelbehandeling van het stadhuis vertraagd door weersomstandigheden. De werkzaamheden worden begin 2018 afgerond.

Facilitaire kosten

Er is een aanvang gemaakt met het project dat uiteindelijk moet leiden tot het vervangen van de audio- visuele middelen in de raadszaal, de burgerzaal, de Buys en de Logger. Dit heeft in 2017 nog niet tot uitgaven geleid, maar in 2018 (waarschijnlijk) wel. Daarom moet het krediet naar 2018 worden overgebracht.

Automatiseringskosten

In 2018 wordt verder vervolg geven aan het project 'virtuele werkplek'. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke computers in 2018 dienen te worden vervangen in het licht van de huidige organisatieontwikkeling en het Nieuwe Werken.