Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering

Als gevolg van de vernieuwing van het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) is in de meerjarenbegroting 2017-2020 voor het eerst een overzicht Overhead opgenomen. Het doel is om de overhead bij gemeenten beter inzichtelijk te maken. De nieuwe BBV schrijft voor dat gemeenten met ingang van de begroting 2017 de overhead niet langer meer mogen toerekenen aan de afzonderlijke programma ‘s. Met dit overzicht wordt de omvang en samenstelling van de overhead van de gemeente Maassluis inzichtelijk gemaakt.

De doelstellingen die de wetgever met het apart opnemen van de kosten voor de overhead wil bereiken zijn de volgende:
- een beter inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead;
- betere sturing en verantwoording op de indirecte kosten;
- een grotere vergelijkbaarheid met andere gemeenten;
- verbetering van de transparantie van de begroting.