Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten.
Voor dit programma zijn er geen landelijke cijfers bekend. Vandaar dat er voor is gekozen om enkel van onze eigen gegevens onderstaande kengetallen te presenteren.

MaassluisNederlandInformatie indicator
Indicator201420152016201420152016Bron
OverheadEigen gegevens
FormatieEigen gegevens
Externe inhuurEigen gegevens
BezettingEigen gegevens
ApparaatskostenEigen gegevens