Inwoners van Maassluis nemen (naar vermogen) deel aan de samenleving

Sinds juli 2015 verzorgt de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts de uitvoering van de Participatiewet voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Stroomopwaarts heeft een eigen planning en controlcyclus. In maart 2018 ontvangt de gemeenteraad de jaarstukken 2017 van Stroomopwaarts, waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de inzet en de bereikte resultaten. Hieronder wordt ingegaan op enkele high lights.

Re-integratie werkzoekenden

In 2017 ligt het aantal mensen dat uit de uitkering is gestroomd iets hoger dan het aantal mensen dat is ingestroomd. Per saldo maken er ongeveer 20 inwoners minder gebruik van een bijstandsuitkering. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich in 2018 versterkt voortzet door de aantrekkende economie. Daarnaast heeft Stroomopwaarts in 2017 op verzoek van Maassluis nadrukkelijk ingezet op de toeleiding van statushouders naar werk. In 2017 zijn de eerste resultaten zichtbaar geworden. De verwachting is dat in 2018 de uitstroom van een groter deel van deze groep mogelijk wordt, doordat meer statushouders de inburgering hebben afgerond en betrokkenen de taal beter beheersen.

Doorontwikkeling Werkleerbedrijf

Mensen voor wie de reguliere arbeidsmarkt geen optie is moeten in een (beschermde) omgeving zinvol werk kunnen doen. Dit kan binnen het werkleerbedrijf van Stroomopwaarts. In 2017 is Stroomopwaarts gestart met de doorontwikkeling van het werkleerbedrijf. In 2018 zal dit verder uitgerold worden.

Armoedebeleid

In 2017 heeft de gemeente extra middelen van het Rijk ontvangen voor de ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede. Stroomopwaarts heeft namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam afspraken gemaakt met het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds (vanaf april 2017) en de Stichting Leergeld (vanaf september 2017). Van het Jeugdsportfonds hebben ongeveer 300 kinderen gebruik gemaakt, van het Jeugdcultuurfonds ongeveer 20 kinderen en van de schoolspullen-pas van de Stichting Leergeld 630 kinderen.