Wat heeft het gekost?

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Middelen

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2017

Bezittingen en ov. financiële middelen

200

200

0

0

0

0

Totaal

200

200

0

0

0

0