Een aanvaardbare lokale lastendruk in verhouding tot het geboden voorzieningenniveau

Gematigde verhoging opbrengsten

Voor 2017 is de OZB-opbrengst verhoogd met 2,3%. De opbrengst bij de reiniging is met 4% verhoogd en bij de riolering met 3% verhoogd om 100% kostendekkendheid te krijgen.

Innen lokale belastingen en heffingen

De verzending van de waardebeschikkingen en belastingaanslagen heeft in 2017 in het laatste weekend van januari plaatsgevonden. Het merendeel van de bezwaren is tijdig afgerond. De aanvragen kwijtschelding zijn voor 89% binnen de gestelde termijn van twaalf weken afgehandeld. Deze termijn is niet gehaald wanneer er aanvullende informatie benodigd was.