Een solide en verantwoord financieel beleid is de basis voor een duurzaam gemeentelijk beleid

Financieel beleid

Het is niet gelukt om jaarschijf 2017 sluitend te maken. De primaire begroting 2018 sloot met een structureel overschot van circa 5,5 ton (jaarschijf 2021). Met de Oktoberbrief daalde het overschot naar ca. 4,5 ton en na verwerking van de amendementen naar ruim 1 ton. De meerjarenbegroting is daarmee structureel sluitend

Planning & Control

Er is verder ingezet op de digitalisering van de planning- en controldocumenten en het vereenvoudigen van de administratieve processen rondom deze documenten. De verplicht toegevoegde beleidsindicatoren in 2017 vanuit BBV zorgen voor een nadere onderbouwing van beleid en een betere vergelijkbaarheid tussen gemeenten.

Lias Enterprise

De ontwikkeling van een adequate planning- & controlcyclus gericht op transparante sturing en verantwoording is in 2017 verder ontwikkeld.

Wijzigingen BBV

De commissie BBV heeft diverse notities gepubliceerd. De zogeheten 'stellige uitspraken' zijn door ons opgevolgd in de verschillende planning- en controldocumenten.

Prestatie-indicatoren

Vanuit de samenwerking MVS heeft Maassluis zich aangesloten bij het bestaande Kenniscentrum Vlaardingen en Schiedam. Het Kenniscentrum Maassluis Vlaardingen Schiedam (K-MVS) heeft voor Maassluis rapporten opgeleverd, zoals Sociale Index, Veiligheidsindex, Leerlingenprognoses, Bevolkingsprognose. Daarnaast waren er twee ongeplande onderzoeken: Gezond in Maassluis en Opbouw datasets met basisinformatie. De gegevens zijn digitaal beschikbaar gesteld.
In april 2017 is er samen met de Kwink Groep een thema-avond georganiseerd. Hierbij zijn alle top- en subindicatoren doorgelicht. Uiteindelijk heeft Kwink in juni een eindrapport met de resultaten van de analyse door Kwink, de reactie van de ambtelijke organisatie en de auditcommissie en de thema-avond gepresenteerd. De resultaten zijn verwerkt in de begroting 2018.

Uitkering gemeentefonds

In 2017 zijn er drie circulaires over de ontwikkelingen binnen het gemeentefonds verschenen. Op basis hiervan is bekeken en geadviseerd wat de consequenties zijn voor de gemeente Maassluis. Met de beleidsafdelingen heeft verder overleg plaatsgevonden over de taakmutaties en de inzet van de benodigde middelen in de gemeente Maassluis.
In 2017 is er geen overleg met VNG en collega-gemeenten geweest om signalen af te geven of acties te ondernemen over wijzigingen in het gemeentefonds. Wel heeft er collegiaal overleg plaatsgehad met onder andere de Waterweg-gemeenten.

Risicomanagement

In 2017 heeft het Nederlands adviesbureau voor Risicomanagement onze risico's doorgelicht. De bevindingen zijn gepresenteerd in het managementteam. De handvatten die zijn aangereikt, worden opgepakt in het risicoprofiel en de bijbehorende maatregelen.
Verder hebben we uitvoering gegeven aan de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2016-2019.