Wat heeft het gekost?

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Beheer en duurzaamheid

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2017

Wegen, straten en pleinen

786

1.869

-1.083

0

0

-1.083

Straatmeubilair

30

0

30

0

0

30

Openbare verlichting en VRI's

732

489

243

0

7

236

Gladheidsbestrijding

51

0

51

0

0

51

Straatreiniging

119

0

119

0

0

119

Bruggen, tunnels en viaducten

656

673

-17

1

0

-15

Havens en watergangen

3.440

544

2.897

26

29

2.894

Openbaar groen

317

138

180

15

0

195

Openluchtrecreatie

-7

10

-18

0

0

-18

Speelgelegenheden

20

0

20

0

0

20

Riolering

5.268

1.552

3.716

94

678

3.132

Verwijderen huishoudelijk afval

348

27

321

2

0

323

Milieu en duurzaamheid

122

0

122

0

0

122

Begraafplaats

140

3

138

0

0

138

Huisvesting gemeentewerf

76

13

63

13

0

76

Totaal

12.098

5.317

6.782

152

714

6.219

Toelichting

Wegen, straten en pleinen

Bij de investeringen ten behoeve van wegen, straten en pleinen zien we een negatief saldo. Bij de investering voor de buitenruimte Hoekse Lijn is dat vanwege een nog te ontvangen subsidie van de MRDH die op de investering in mindering gebracht mag worden. Zodra die subsidie is verantwoord en definitief beschikt, zal dat deel van het saldo wegvallen.
Bij de investeringen in Sluispolder West en Koningshoek is de reden dat de huidige geactiveerde bedragen niet geraamd waren als investering, maar als uitgave in de exploitatie. Door gewijzigde regelgeving moeten deze bedragen echter geactiveerd worden, waardoor hier een overschrijding te zien is en in de exploitatie van de Wegen, Straten en Pleinen een overschot ontstaan is.

Openbare verlichting en VRI's (verkeersregelinstallaties)

Hier zijn enkele investeringen voltooid en afgesloten. Er staat voor de openbare verlichting nog een deel van het krediet uit 2017 open. Deze nemen we mee naar 2018 om de benodigde investeringen in onder andere LED armaturen te kunnen uitvoeren. Bij de VRI's is nog een restantkrediet beschikbaar voor de laatste verkeersregelinstallatie die nog niet vernieuwd is. Hierover komt ook in 2018 duidelijkheid.

Gladheidsbestrijding en straatreiniging

Dit betreft investeringen in materieel. Zie de laatste alinea.

Bruggen, tunnels en viaducten

Bij het krediet voor de Lijndraaiersbrug staat nog een negatief restantkrediet open. Hier staat nog een declaratie open bij het Fonds Schiedam Vlaardingen. Zodra deze ontvangen is mag deze in mindering gebracht worden op de investering. Daarna valt dit saldo weg. Daarnaast is er nog een restantkrediet aanwezig voor de vervanging van enkele bruggen over de Weverskade.
De revisie van de hydraulische installatie van de Koepaardbrug is afgerond met een verschil van € 1.000. Dit verschil wordt bijgeraamd en het krediet wordt afgesloten.

Havens en watergangen

De investeringen in de remmingswerken en de elektriciteitsvoorziening in de haven zijn voltooid en worden afgesloten. Er zijn daarnaast nog enkele grote kademuur-kredieten beschikbaar, echter de projecten waarvoor het bestemd is, zijn wat vertraagd. In 2018 wordt opnieuw bezien welke fasering voor deze kredieten benodigd is.

Groen

Dit betreft investeringen in materieel. Zie de laatste alinea.

Openluchtrecreatie

Dit betreft de investering in de passantensteiger waar afrekening met het Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o. nog moet plaatsvinden in combinatie met de realisatie van de voorziening in het kerkgebouw.

Riolering

Binnen de riolering zijn enkele oude kredieten afgeraamd. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, inmiddels niet meer nodig of reeds in het nieuwe uitvoeringsprogramma opgenomen. In het nieuwe GRP dat in 2018 klaar moet zijn, wordt rekening gehouden met deze ontwikkelingen.

Milieu en duurzaamheid

Dit betreft het restantkrediet van de Roadmap Energiebesparing van jaarschijf 2017 en wordt meegenomen naar 2018.

Begraafplaats

Een krediet is nog beschikbaar om de gebouwen op de oude begraafplaats aan de Willem de Zwijgerstraat aan te passen aan de gewijzigde situatie (opknappen verblijfsgebouwen).

Materieel (komt terug op meerdere taakvelden in dit programma)

De diverse kredieten met betrekking tot het materieel zijn in veel gevallen uitgesteld in verband met de huidige organisatieontwikkeling. Op dit moment wordt bezien welke investeringen passen in het nieuwe beeld van de organisatie en welke zaken niet meer nodig zijn of anders ingezet moeten worden. Bij het investeringsprogramma voor de begroting 2019 zal dit inzichtelijk worden gemaakt. Op dit moment worden de kredieten overgeheveld naar 2018 waar flink wat investeringen in het wagenpark zullen gaan plaatsvinden.

Huisvesting gemeentewerf

Bij de huisvesting van de gemeentewerf aan de Heldringstraat zijn begin 2017 een scheidingswand en LED verlichting gerealiseerd. Met deze maatregelen is een bijdrage geleverd aan de energiebesparingsopgave. Het uiteindelijke verschil wordt bijgeraamd en het krediet wordt afgesloten.