Ontwikkeling bedrijfsvoering

In de landelijke politiek worden op dit moment veel nieuwe wetgevingen doorgevoerd of zijn er discussies gaande om bestaande wetgeving te wijzigen. Te denken valt aan wijzigingen in het huidige pensioenstelsel en arbeidsvoorwaarden. Ook speelt op de achtergrond de juridische status van het ambtenaarschap en politieke ambtsdragers.   

Landelijke doelstellingen 2017-2020

 • Doorvoeren landelijke CAO-afspraken
 • Uitvoering geven aan de Arbo Wetgeving
 • Verordening politieke ambtsdragers
 • Wet Deregulering Arbeidsrelaties
 • Pensioenwetgeving
 • Wet normalisering rechtspositie


De landelijke doelstellingen worden als volgt in de organisatie vertaald:

Interne doelstellingen 2017

 • Uitvoeren personeelsschouw
 • Implementatie IKB en harmonisering Verlof (hoofdstuk 4)
 • Inrichten van de flexibele werkcultuur
 • Management Development (MD) traject opstarten
 • Het bevorderen van gezond en veilig werken
 • Functiewaarderingsysteem doorvertalen naar het VNG functiewaarderingsysteem HR21

Toelichting

Doorvoeren van landelijke CAO-afspraken.

In de CAO is het individueel keuzebudget (IKB) doorgevoerd. Iedere medewerker heeft een maandelijks budget, waarin hij/zij keuzes kan maken en beschikken over zijn maandelijkse  vakantiegeld, eindejaarsuitkering of er een andere bestemming aan geven. U bent vorig jaar op de hoogte gehouden over dit budget. Tevens is voor de laatste keer het vakantiegeld in mei uitbetaald.

Wet normalisatie rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

In 2017 is een inventarisatie gemaakt door HR op de wijzigingen die deze wet met zich meebrengt. Ook heeft de burgemeester gestemd voor een nieuwe CAO. In 2018 wordt hier verder gevolg aan gegeven en de stappen die nodig zijn om deze wet te implementeren.

Verordening Politiek Ambtsdragers

De huidige verordening is aangepast aan de nieuwe wet en regelgeving.

Uitvoering geven aan Arbo wetgeving/bevorderen van gezond en veilig werken

In de Ri&E is een prioritering aangegeven voor de uitvoering. Vorig jaar zijn de geprioriteerde taken opgepakt. Ook door het huisvesten van de politie in de vleugel van het Stadhuis zijn (veiligheids) taken versneld opgepakt voor het team Handhaving en Toezicht.

Functiewaarderingsysteem doorvertalen naar het VNG functiewaarderingsysteem HR21

Door de veranderende organisatiestructuur en de houtskoolschetsen is besloten het nieuw te implementeren functiewaarderingssysteem door te schuiven naar 2018. De impact van de implementatie, de inventarisatie (oud en nieuw) en de mogelijkheden voor de nieuwe organisatie zijn wel besproken in 2017.

Pensioenwetgeving

De veranderingen in de pensioenpremies zijn in 2017 doorgevoerd. Door de late berichtgeving van het ABP pensioenfonds zijn de wijzigingen van de Algemene Nabestaanden Pensioen (ANW) in 2018 verder vormgegeven.

Duurzame inzetbaarheid

In het kader van duurzame inzetbaarheid is in 2017 een start gemaakt met een regeling Generatiepact. Op deze manier kan de oudere medewerker door het kopen van verlof en geen achteruitgang in pensioenopbouw langer aan het werk blijven. Daarnaast kunnen met de vrijgekomen middelen meer jonge medewerkers/ stagiaires worden aangetrokken.  De regeling is voor de komende 3 jaar en zal in het derde jaar opnieuw geëvalueerd worden.

Uitvoeren personeelsschouw, hierna te noemen Strategische Personeelsplanning (SSP)

In 2017 is er een onderhandse aanbesteding geweest om dit traject in de nieuwe organisatie te kunnen vormgeven. Het instrument geeft inzicht in de kansen/bedreigingen en sterke en zwakke punten met betrekking tot het maatschappelijke domein, interne en externe arbeidsmarkt en spiegelt de ambitie van de organisatie ten opzichte van het personele kapitaal. In november heeft er een strategische toetsing plaatsgevonden met het kernteam, de trekkers en het management. In 2018 wordt dit instrument verder uitgerold.