Juridische kwaliteitszorg

Onder juridische kwaliteitszorg verstaan we het geheel van maatregelen die worden getroffen om juridische risico's en daarmee samenhangende schade te voorkomen of te beperken. Diverse instrumenten worden daarvoor ingezet, zoals het meelezen met collegestukken, paraferen van adviezen en het geven van trainingen. Met name van belang is ook de directe advisering naar bestuur, management en beleidsmedewerkers.

Doelstellingen 2017

  • Het vormgeven van juridische control op de producten van gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld GR Stroomopwaarts MVS.
  • Het vormgeven van de juridische samenwerking in regionaal verband, zowel MVS als mogelijke andere samenwerkingsverbanden.
  • De controle op c.q. het waarborgen van privacy in verband met de aanscherping van wetgeving.
  • De tijdige afwikkeling van bezwaar- en beroepschriften.

Toelichting

In het kader van de regionale samenwerking rondom het groengebied/ buitenareaal is het afgelopen jaar veel inzet gepleegd, onder meer door deelname aan werkgroepen, in de begeleiding en juridische afwikkeling van twee gemeenschappelijke regelingen geheten Recreatieschap Midden-Delfland en het Koepelschap Midden-Delfland die in 2017 en 2018 geliquideerd werden c.q. worden. Er is ook veel tijd besteed aan de advisering ten behoeve van de juridische hosting voor Stroomopwaarts, met name op terreinen inkoop / aanbesteding en privacy. Meestal in nauwe samenwerking met collega’s van Vlaardingen, Schiedam, soms ook rechtstreeks in contact met Stroomopwaarts.

Binnen de eigen organisatie hebben naast (bouw)projecten in de openbare ruimte met name de thema’s inkoop en aanbesteding alsmede informatiebeveiliging en privacy veel van de juridische inzet gevraagd. Ten behoeve van de implementatie van de nieuwe wetgeving (AVG) zijn overeenkomsten en beleid getoetst en opgesteld. Genoemde thema's blijven de komende jaren domineren. Op het gebied van Integriteit is een nieuwe regeling vastgesteld.

In het afgelopen jaar zijn de bezwaar- en beroepschriften in meerderheid weer tijdig en zorgvuldig afgehandeld (89% op tijd afgehandeld). De afwikkeling van circa 50 bezwaarschriften tegen een bouwplan vroeg extra aandacht en duurde door externe omstandigheden veel langer dan gebruikelijk, zonder dat bezwaarmakers daardoor werden geschaad. Alle rechtspositionele bezwaarschriften, veelal het gevolg van langslepende kwesties, werden zorgvuldig afgehandeld, er is geen beroep ingesteld.